Stále více řidičů říká, že „oprava” TDI jim zničila perfektně fungující vůz

decorative line

4. duben 2017

Jak informuje server Autoforum.cz, nejen výsledky testů, ale i zkušenosti majitelů naznačují, že nechat si přehrát software řízení motoru TDI stiženého Dieselgate není ideálním řešením. ####

\

V článku se uvádí, že nový software nesnižuje emise bez následků. Zmiňováno je přitom prakticky vždy totéž - majitelé si stěžují na méně nenucenou jízdní dynamiku, častější zastávky u čerpacích stanic, problematické startování či podivný zvukový projev. Realita je tak ve srovnání s původním tvrzením VW Group, že přehrání softwaru nikterak neovlivní fungování vozu, zjevně odlišná. A někteří mají i větší problémy.

\

„Vůz zničehonic zastaví a je problematické ho znovu nastartovat. Dříve přecházel do tzv. regeneračního režimu (kdy jsou saze nashromážděné ve filtru spáleny při vysoké teplotě - pozn. red.) párkrát do roka, ale nyní tak činí prakticky při každé cestě. Je to auto mojí manželky, která s ním vozí naše dvě děti. Jak já to aktuálně vidím, tak zničili perfektně fungující vůz,“ popisuje problémy s Volkswagenem Golf 1,6 TDI James Harrison a podobně to cítí i další.

\

„Mám obavy, jaké budou dlouhodobé následky těchto problémů. Pokud vůz regeneruje každý den, jak to asi ovlivní životní cyklus EGR a zbytku výfukového systému, jejichž oprava bude stát desetitisíce?“ ptá se Harrison a zřejmě správně - ani problémy s drahým EGR nejsou nové. „Momentálně bojuji s dealerstvím, kde byla oprava provedena. Chci aby uznalo, že je s mým vozem problém. Zatím neúspěšně. Máme ještě Škodu, které se svolávací akce týká, ale zatím ji nikam nevezmu.“

\

Harrison ale není se svými problémy sám, na webu sociálních sítích již vznikly skupiny, kde se řidiči, jimž nový software výrazně zhoršil provozní vlastnosti auta, sdružují. Řada z nich tvrdí, že toto byl jejich poslední koncernový vůz. Mnozí se pak připojují k hromadným žalobám, ze kterých by VW Group měl mít skutečný vítr. Aktuálně jej žene k soudu skupina 35 tisíc řidičů, jejichž počet navíc každým dnem stoupá o 500.

\

Právníci jsou si případem jisti, přičemž očekávají, že zakrátko bude mít skupina 100 000 řidičů. To představuje dvanáctinu všech majitelů TDI, jichž se svolávací akce ve Velké Británii týká. Všichni po Volkswagenu požadují stejné odškodnění, jaké dostali lidé ve Spojených státech. To německá automobilka samozřejmě tvrdošíjně odmítá, přestože k němu již byla vyzvána i některými politiky.

\

Celý článek najdete zde

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.