Časté dotazy

FAQ

Zjistěte, zda se týka emisní skandál i Vašeho vozu,

Jaké jsou podmínky pro získání odměny 1.000 za přivedení nového klienta k SAFE DIESEL?

Kdo je subjektem mimosoudního řešení případného sporu mezi SAFE DIESEL a klientem?

Již jsem klientem SAFE DIESEL a chci podat stížnost a/nebo reklamaci. Jak mám postupovat?

Může v případě neúspěšnosti kauzy dojít k postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení, kterou budu mít / mám s Vámi uzavřenou?

Jak dlouho bude trvat smluvní vztah se SAFE DIESEL?

Mohu prodat své vozidlo dotčené emisním skandálem, když jsem se SAFE DIESEL již uzavřel(a) smlouvy?

Mohu se k SAFE DIESEL připojit, i když nejsem prvním majitelem vozidla a/nebo jsem vozidlo pořídil až po vypuknutí emisního skandálu?

Mohu se k SAFE DIESEL připojit, i když jsem navštívil autoservis, kde mi přehráli závadný software na mém vozidle / nenavštívil autoservis, i když mi přišel zvací dopis?

Na koho se bude odškodnění, které SAFE DIESEL případně vymůže, vztahovat?

Podaří se SAFE DIESEL náhradu vymoci?

Kolik mě bude spolupráce se SAFE DIESEL stát?

Jakou částku pro mě budete žalovat?

V jaký moment uzavírám smlouvy se SAFE DIESEL?

Jaké jsou smluvní podmínky spolupráce se SAFE DIESEL?

Jak navázat spolupráci se SAFE DIESEL?

Co je SAFE DIESEL a jaké služby poskytuje?

Jaké jsou podmínky pro získání odměny 1.000 za přivedení nového klienta k SAFE DIESEL?


Znáte osobu, která vlastní či užívá vozidlo dotčené emisní aférou Dieselgate? Oslovte ji ke spolupráci se společností SAFE DIESEL a budete mít možnost získat 1.000,- Kč za každou takto doporučenou osobu, která s námi naváže spolupráci (jak je uvedeno níže).

Pokud s námi již máte uzavřenou smluvní dokumentaci, napište nám na kontakt@safediesel.cz email s názvem předmětu „Doporučená osoba“ a do emailu uveďte, jakou osobu doporučujete ke spolupráci se SAFE DIESEL v rozsahu jméno, příjmení a emailovou adresu doporučené osoby.

V případě, že jste s námi smluvní dokumentaci prozatím neuzavřel(a), registrujte se na www.safediesel.cz, uzavřete s námi smluvní dokumentaci a dále postupujte způsobem uvedeným v předchozím odstavci.

My Vám vyplatíme odměnu ve výši 1.000,- Kč na účet uvedený v komisionářské smlouvě, jakmile budou splněny všechny následující podmínky:

Doporučená osoba se zaregistruje na www.safediesel.cz prostřednictvím Vámi uvedené emailové adresy a uzavře s námi smluvní dokumentaci.
Doporučená osoba zašle vlastnoručně podepsané smlouvy společně s kopií velkého technického průkazu na adresu uvedenou v komisionářské smlouvě.
Vozidlo doporučené osoby identifikované v komisionářské smlouvě bude dotčeno emisní kauzou.
Doporučená osoba neodstoupí ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření smluv od žádné z nich.
Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky, vzniká Vám nárok na odměnu ve výši 1.000,- Kč, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím emailu.

V případě, že máte jakékoli doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat na kontakt@safediesel.cz a nebo na telefonním čísle +420 220 930 279.

Kdo je subjektem mimosoudního řešení případného sporu mezi SAFE DIESEL a klientem?


Veškeré spory mezi Vámi, jako klientem, a SAFE DIESEL, které vzniknou ze smluvních dokumentů, které s námi uzavřete, nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky. 

Jste-li jako klient spotřebitel a vznikne-li spor mezi Vámi a SAFE DIESEL, máte právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporu, na který máte právo se obrátit, je v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.

Již jsem klientem SAFE DIESEL a chci podat stížnost a/nebo reklamaci. Jak mám postupovat?


V případě, že jste již klientem SAFE DIESEL a nejste spokojen s jeho činností pro Vás či máte k činnosti SAFE DIESEL, kterou pro Vás obstarává, jakékoli výhrady, máte právo podat u SAFE DIESEL stížnost a/nebo reklamaci. 

Svou stížnost a/nebo reklamaci můžete zaslat na následující adresu sídla SAFE DIESEL: SAFE DIESEL s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 či e-mailem na adresu kontakt@safediesel.cz

Písemné potvrzení o uplatnění Vaší stížnosti a/nebo reklamace Vám bude zasláno na Váš e-mail. V případě, že se rozhodnete uplatnit Vaši stížnost a/nebo reklamaci prostřednictvím písemného vyrozumění zaslaného na adresu sídla SAFE DIESEL, uveďte Váš e-mail či adresu, kde Vás budeme moci kontaktovat. Bez těchto údajů Vám nebudeme schopni zaslat potvrzení o uplatnění Vaší stížnosti a/nebo reklamace, vyrozumět Vás o rozhodnutí o Vaší stížnosti a/nebo reklamaci, ani Vás jinak v této souvislosti kontaktovat. 

O oprávněnosti podané stížnosti a/nebo reklamace a o jejím vyřízení rozhodne SAFE DIESEL v co nejkratší lhůtě, nejdéle však do 30 dnů ode dne podání stížnosti a/nebo reklamace. Své rozhodnutí o vyřízení Vaší stížnosti a/nebo reklamace Vám SAFE DIESEL sdělí ve lhůtě stanovené pro vyřízení podané stížnosti a/nebo reklamace, a to stejnou formou, jakou Vám bylo doručeno potvrzení o uplatnění Vaší stížnosti a/nebo reklamace.

Může v případě neúspěšnosti kauzy dojít k postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení, kterou budu mít / mám s Vámi uzavřenou?


V případě neúspěšnosti (či hrozící neúspěšnosti) kauzy Vás bude SAFE DIESEL informovat buď o tom, že došlo k pravomocnému zastavení řízení zahájeného za účelem vymožení náhrady Vaší újmy, nebo že se bude SAFE DIESEL jevit vymáhání náhrady újmy neúčelné.

V obou těchto případech můžete smlouvu vypovědět bez jakékoli nutnosti úhrady jakýchkoli nákladů SAFE DIESEL a k postoupení pohledávky tedy nedojde.

Jak dlouho bude trvat smluvní vztah se SAFE DIESEL?


Komisionářská smlouva je sjednána na dobu 5 let s možností prodloužení až do úplného vymožení případně přiznané náhrady v souvislosti s emisním skandálem. 

Trvání smluvního vztahu je tak dlouhé s ohledem na průměrnou délku sporů v České republice a hlavně z důvodu Vaší ochrany, abychom Vám mohli zajistit úplné vymožení případně přiznané náhrady.

Mohu prodat své vozidlo dotčené emisním skandálem, když jsem se SAFE DIESEL již uzavřel(a) smlouvy?


V případě, že jste uzavřel(a) se SAFE DIESEL smlouvy a hodláte Vaše vozidlo dotčené emisním skandálem prodat, jste povinen/povinna SAFE DIESEL o tom bez zbytečného odkladu informovat, jakož i o následném zcizení vozidla a jakékoli skutečnosti, která má za následek změnu vlastníka dotčeného vozidla. 

Změnou vlastníka dotčeného vozidla nedochází automaticky k ukončení smluv, které jste s námi uzavřel(a), a náš smluvní vztah nadále trvá.

Mohu se k SAFE DIESEL připojit, i když nejsem prvním majitelem vozidla a/nebo jsem vozidlo pořídil až po vypuknutí emisního skandálu?


Ano, k SAFE DIESEL se můžete připojit bez ohledu na to, kolikátý vlastník vozidla jste, nebo zda jste dotčené vozidlo pořídili až po vypuknutí emisního skandálu.

Mohu se k SAFE DIESEL připojit, i když jsem navštívil autoservis, kde mi přehráli závadný software na mém vozidle / nenavštívil autoservis, i když mi přišel zvací dopis?


Ano, samozřejmě, můžete navázat spolupráci se SAFE DIESEL, bez ohledu na to, zda jste si nechali či nenechali úpravu provést.

Na koho se bude odškodnění, které SAFE DIESEL případně vymůže, vztahovat?


Jen na ty, kteří mají uzavřenou potřebnou smluvní dokumentaci se SAFE DIESEL (tedy nestačí pouhá registrace na stránkách SAFE DIESEL). Pro bližší informace ohledně uzavření smluvní dokumentace viz dotaz „Jak navázat spolupráci se SAFE DIESEL?“.

Pokud se SAFE DIESEL v soudním řízení, případně v rámci mimosoudního vyjednávání se zástupci koncernu Volkswagen, podaří dosáhnout odškodnění pro osoby poškozené emisní aférou koncernu Volkswagen, bude se tento nárok na odškodnění vztahovat pouze na ty, se kterými SAFE DIESEL závazně navázala spolupráci. Odškodnění dosažené společností SAFE DIESEL totiž budou moci požadovat pouze ty osoby, které se u SAFE DIESEL nejen registrovaly, ale také uzavřely se SAFE DIESEL potřebnou smluvní dokumentaci.

V případě, že jste svůj nárok vůči koncernu Volkswagen u SAFE DIESEL zaregistrovali, nemáte podepsanou smluvní dokumentaci a stále máte o vymožení svého nároku zájem, neváhejte a přistupte k uzavření smluvní dokumentace, bez které SAFE DIESEL nemůže Váš nárok uplatňovat.

Podaří se SAFE DIESEL náhradu vymoci?


SAFE DIESEL spolupracuje se špičkovými advokáty a je přesvědčen, že poškození majitelé či provozovatelé dotčených vozidel mají nárok na náhradu újmy vůči příslušným společnostem z koncernu Volkswagen, a bude činit nezbytné kroky k tomu, aby tato újma byla odčiněna. Nicméně je třeba si uvědomit, že se jedná o jedinečnou kauzu, která v České republice i ve světě nemá obdoby a navíc, že koncern Volkswagen veřejně odmítá odškodnění evropských zákazníků, tudíž úspěšnost vymožení náhrady nelze předpovědět.

SAFE DIESEL proto nenese jakoukoli odpovědnost za to, zda bude vymáhání náhrady úspěšné či nikoli, ani Vám úspěšné vymožení jakékoli náhrady negarantuje, což je ale vykompenzováno tím, že Vy nehradíte SAFE DIESEL žádnou odměnu, v případě, že se nepodaří náhradu ani částečně vymoci a dále ani žádné náklady, bude-li smluvní vztah řádně ukončen.

Kolik mě bude spolupráce se SAFE DIESEL stát?


SAFE DIESEL nese veškeré náklady v souvislosti s obstaráváním Vaší záležitosti po celou dobu řádného trvání smluvního vztahu. Veškeré náklady spojené s uplatněním Vašich nároků vůči příslušným společnostem z koncernu Volkswagen (tedy případné náklady na vedení soudního sporu včetně úhrady soudního poplatku a odměny za právní služby advokátů) hradí SAFE DIESEL.

Dojde-li po dobu trvání komisionářské smlouvy k, alespoň částečnému, vymožení náhrady v souvislosti s emisním skandálem (tj. jakéhokoli peněžitého plnění, na které Vám v souvislosti s emisním skandálem vznikne nárok) ze strany SAFE DIESEL, má SAFE DIESEL nárok na odměnu ve výši 25 % z každé částky vymožené náhrady.

V případě, že Vám bude přiznána náhrada na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného orgánu, náleží SAFE DIESEL i případná přiznaná náhrada nákladů soudního řízení.

Se SAFE DIESEL platí zásada „žádná výhra, žádná odměna“.

Jakou částku pro mě budete žalovat?


Výše náhrady Vaší újmy, kterou budeme vůči koncernu Volkswagen požadovat, činí 220.000,- Kč na jedno vozidlo. Tato výše odpovídá ekvivalentu 10.000,- USD (při kurzu 22,- Kč / USD), což odpovídá výši odškodnění, na kterou mohou dosáhnout američtí zákazníci dotčení emisní kauzou dle mimosoudní dohody s koncernem Volkswagen v USA.

Výše uplatněné částky není konečná a na základě dalších zjištění a okolností může dojít v průběhu vymáhání Vašeho nároku k její změně. Ujišťujeme Vás však, že vždy jsme povinni postupovat pečlivě a poctivě tak, abychom maximálně ochránili Vaše práva.

V jaký moment uzavírám smlouvy se SAFE DIESEL?


Jste-li spotřebitelem či OSVČ, klientem SAFE DIESEL se nestáváte až vlastnoručním podpisem smluv v listinné podobě, nýbrž již v momentě kliknutí na tlačítko „Uzavírám a podepisuji“ v rámci registračního procesu na webové stránce SAFE DIESEL; tímto okamžikem jsou smlouvy uzavřeny a jste jimi vázáni.

Jste-li právnickou osobou, jsou smlouvy uzavřeny až okamžikem, kdy ke smlouvám opatřeným elektronickým podpisem SAFE DIESEL připojí podpis osoby oprávněné zastupovat příslušnou právnickou osobu včetně data uzavření a smlouvy jsou doručeny zpět SAFE DIESEL.

Jaké jsou smluvní podmínky spolupráce se SAFE DIESEL?


SAFE DIESEL aktuálně nabízí spolupráci fyzickým a právnickým osobám, kteří jsou majitelé dotčeného vozidla, ale taktéž předchozím vlastníkům dotčených vozidel a provozovatelům vozidel, jejichž vozidlo je ve vlastnictví leasingové společnosti, a tato spolupráce probíhá na základě uzavřené smluvní dokumentace a obchodních podmínek SAFE DIESEL.

Bližší informace, včetně znění smluv a obchodních podmínek, získáte po zaregistrování Vašeho e-mailu do systému SAFE DIESEL.

Jak navázat spolupráci se SAFE DIESEL?


Pro navázání spolupráce se SAFE DIESEL je nutné učinit čtyři jednoduché kroky. 

Prvním krokem je registrace Vaší e-mailové adresy do systému SAFE DIESEL prostřednictvím formuláře „Registrujte svůj nárok“ zde. Po registraci obdržíte e-mail s pokyny pro dokončení Vaší registrace a zároveň obdržíte předsmluvní informace, v nichž jsou popsány základní parametry spolupráce se SAFE DIESEL, jakož i nezbytné informace a pokyny pro další postup. 

Jste-li již zaregistrovaným klientem SAFE DIESEL, platí pro Vás druhý až čtvrtý krok.

Upozorňujeme, že SAFE DIESEL nabízí spolupráci fyzickým i právnickým osobám, ale taktéž předchozím vlastníkům dotčených vozidel a provozovatelům vozidel, jejichž vozidlo je ve vlastnictví leasingové společnosti.

Jste-li předchozí majitel dotčeného vozidla či případně provozovatel dotčeného vozidla, které je ve vlastnictví leasingové společnosti, následující kroky se Vás netýkají. Napište nám přímo na kontakt@safediesel.cz, kde Vám poskytneme bližší informace o dalším postupu.

Fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky dotčeného vozidla, se mohou registrovat přímo na našich webových stránkách a platí pro ně níže uvedené kroky.

Druhým krokem je vyplnění a zaslání žádosti o spolupráci se SAFE DIESEL. Před odesláním Vámi zadaných údajů ke kontrole budete mít k dispozici znění veškerých uzavíraných smluv a obchodních podmínek. Po odeslání Vámi zadaných údajů ke kontrole budete mít možnost prohlédnout si znění smluv a obchodních podmínek doplněné o Vámi zadané osobní a identifikační údaje.

Ve třetím kroku přistoupíte k uzavření a podpisu smluv se SAFE DIESEL kliknutím na tlačítko „Uzavírám a podepisuji“ (jste-li fyzická osoba) nebo kliknutím na tlačítko "Odeslat údaje" (jste-li právnická osoba). Uzavřené smlouvy, opatřené datem uzavření a elektronickým podpisem SAFE DIESEL, včetně obchodních podmínek, si budete následně moci vytisknout či uložit přímo z webových stránek SAFE DIESEL a rovněž Vám budou automaticky zaslány na Vaši e-mailovou adresu. Můžete si také vybrat možnost zaslání námi vytištěných smluv na Vámi zvolenou adresu.

Čtvrtým a posledním krokem je odeslání (i) Vámi vlastnoručně podepsaných smluv a (ii) kopie velkého technického průkazu Vašeho vozidla SAFE DIESEL. Pokyny, adresu a lhůtu pro zaslání těchto dokumentů obdržíte rovněž na Vaši e-mailovou adresu.

Co je SAFE DIESEL a jaké služby poskytuje?


SAFE DIESEL je českou společností, jejímž hlavním cílem je chránit zájmy a prosazovat oprávněné nároky fyzických i právnických osob dotčených emisním skandálem.

SAFE DIESEL zprostředkovává poradenství týkající se uplatňování nároků subjektů dotčených emisním skandálem a zajišťuje pro ně vymáhání peněžité náhrady újmy, která jim byla v souvislosti s emisním skandálem způsobena – více informací způsobené újmě zde.

Bližší informace získáte po zaregistrování Vašeho e-mailu do systému SAFE DIESEL.

Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Přečtěte si celé upozornění *

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


SAFE DIESEL s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04654846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 251543 (dále „SAFE DIESEL“), přistupuje k ochraně osobních údajů svých klientů a jiných dotčených fyzických osob jako k jedné ze svých priorit. Z tohoto důvodu SAFE DIESEL zavedla, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu jí zpracovávaných osobních údajů těchto osob (tzv. subjektů údajů). Součástí těchto opatření jsou tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), které shrnují základní informace o tom, jaké osobní údaje SAFE DIESEL v rámci své činnosti zpracovává, včetně informací o tom, pro jaké časové období a z jakého důvodu tak činí.

Tyto Zásady zároveň obsahují základní informace o právech, která subjektům údajů přiznává evropské nařízení GDPR1 a další související právní předpisy.

1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci činnosti SAFE DIESEL dochází ke zpracovávání následujících kategorií osobních údajů:

 1. identifikační údaje – například jméno a příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČ a číslo identifikačních dokladů;
 2. kontaktní údaje – například telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, jiné komunikační adresy nebo kontakty na sociálních sítích;
 3. údaje o vozidle – například VIN vozidla, které umožní ověřit, zda jde o vozidlo dotčené tzv. emisním skandálem Diesel Gate;
 4. údaje o poskytovaných službách – například specifikace činností prováděných v souvislosti s ochranou práv a vymáhání nároků subjektů údajů ze strany SAFE DIESEL; a
 5. údaje z komunikace mezi SAFE DIESEL a subjektem údajů – například údaje poskytnuté subjektem údajů v souvislosti se sjednáváním a plněním komisionářských smluv, které nespadají pod některou z výše uvedených kategorií.

2. ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A JINÉ OKOLNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou SAFE DIESEL vždy zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely, ke kterým jsou tyto osobní údaje potřebné. Ke zpracování osobních údajů dochází vždy na základě určitého zákonného důvodu a v jeho mezích.

SAFE DIESEL zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely a na základě uvedených zákonných důvodů:

 1. pro účely registrace u společnosti SAFE DIESEL (sjednávání či splnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. k plnění závazků z komisionářské smlouvy (sjednávání či splnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. k plnění právních povinností , například daňových (splnění právní povinnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a
 4. pro účely realizace oprávněného zájmu SAFE DIESEL , například v souvislosti s vymáháním svých pohledávek vůči subjektu údajů či předcházení možným podvodům (oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Veškeré osobní údaje jsou ze strany SAFE DIESEL zpracovávány právě pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází k jejich zpracování způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

SAFE DIESEL zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy. V případě zpracování osobních údajů souvisejícího s uzavřením a plněním komisionářské smlouvy jsou údaje konkrétně zpracovávány po dobu trvání komisionářské smlouvy.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu (je-li takový pro určitý účel udělen) je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SAFE DIESEL získává osobní údaje zejména od:

 1. subjektů údajů, např. v souvislosti s procesem registrace a uzavřením komisionářské smlouvy; a
 2. z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SAFE DIESELÍLENÍ S JINÝMI SPRÁVCI

Při své činnosti využívá SAFE DIESEL služeb odborných specializovaných subjektů, například marketingových agentur, dodavatelů IT služeb a jiných dodavatelů. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje pro SAFE DIESEL a výlučně v souladu s jejími pokyny. Těmito zpracovateli jsou zejména:

 1. BBH, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 11000, IČ: 26143119; a
 2. Cyber Fox,s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 25673360.

SAFE DIESEL předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR či soudů) nebo při ochraně svých práv (např. při vymáhání pohledávek). K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

SAFE DIESEL kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožňuje subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří zejména:

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

Podle článku 15 GDPR má subjekt údajů právo získat od SAFE DIESEL potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo k nim získat přístup.

V rámci práva na přístup k osobním údajům má subjekt údajů dále právo na informaci o (a) účelu zpracování osobních údajů, (b) kategorii dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, (d) plánované době uložení osobních údajů, (e) existenci práva požadovat od SAFE DIESEL opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), (g) zdroji osobních údajů a (h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, má subjekt údajů právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti o poskytnutí kopie bude mít SAFE DIESEL právo účtovat přiměřený poplatek na úhradu vzniklých nákladů.

Jestliže subjekt údajů požádá o přístup k osobním údajům a související informace elektronickou formou, budou mu poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu (.pdf, .doc, .xls), ledaže subjekt požádá o jejich poskytnutí v listinné podobě.

5.2. Právo na opravu

Dle článku 16 GDPR má subjekt údajů právo, aby SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má dle článku 17 GDPR právo na to, aby SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje a SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu tyto údaje vymaže, pokud (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti SAFE DIESEL, nebo (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Práva na výmaz se však nelze domáhat, je-li další zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků SAFE DIESEL a z dalších důvodů předvídaných GDPR.

5.4. Právo na omezení zpracování

Dle článku 18 GDPR má subjekt údajů právo žádat SAFE DIESEL, aby omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů považuje za protiprávní a žádá omezení zpracování, (c) SAFE DIESEL osobní údaje nadále nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nedošlo k jejímu vypořádání.

Pokud dojde k omezení zpracování, SAFE DIESEL nebude údaje dále zpracovávat (s výjimkou jejich uložení), ledaže by k tomu udělil subjekt údajů souhlas či by bylo takové zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.

O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů ze strany SAFE DIESEL předem informován.

5.5. Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

SAFE DIESEL v souladu s článkem 19 GDPR oznámí veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů jednotlivým příjemcům osobních údajů, jimž byly osobní údaje zpřístupněny. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. SAFE DIESEL o příjemcích subjekt údajů informuje, pokud o takovou informací požádá.

5.6. Právo na přenositelnost údajů

Dochází-li k automatizovanému zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů či v souvislosti se sjednáváním či plněním smlouvy, má subjekt údajů právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má dále právo tyto údaje předat jinému správci nebo požádat SAFE DIESEL, je-li to technicky proveditelné, aby je tomuto jinému správci sama předala přímo. Jestliže by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod jiných osob, SAFE DIESEL nebude moci žádosti o přenos údajů vyhovět.

5.7. Právo vznést námitku

Dle článku 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud jde o zpracování osobních údajů ze strany SAFE DIESEL pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (taková zpracování však SAFE DIESEL zásadně neprovádí), na základě oprávněných zájmů či pro účely přímého marketingu. Jestliže SAFE DIESEL neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou osobní údaje dále zpracovávány.

V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vč. profilování), nebudou ze strany SAFE DIESEL osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány bez ohledu na to, zda existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.

5.8. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Dle článku 22 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

SAFE DIESEL nečiní žádná rozhodnutí s právními účinky pro subjekt údajů výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování. Každé rozhodnutí SAFE DIESEL je zásadně činěno po posouzení k tomu příslušnou kvalifikovanou fyzickou osobou.

6. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů je možné SAFE DIESEL kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese dpo@safediesel.cz nebo písemně na adrese SAFE DIESEL s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se může subjekt údajů či jiná osoba obracet s jakýmikoliv žádostmi či podněty týkajícími se ochrany osobních údajů v SAFE DIESEL. V případě, že žádost či podnět bude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro vyřízení, bude SAFE DIESEL či pověřenec pro ochranu osobních údajů příslušnou osobu zpravidla kontaktovat a informovat o přijatém opatření. V opačném případě tuto osobu vyzve k doplnění žádosti či podnětu.

V případě potřeby může subjekt údajů kontaktovat SAFE DIESEL také na e-mailové adrese kontakt@safediesel.cz nebo telefonním čísle +420 220 930 279.

7. ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit se stížností na dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111.

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018.


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ GDPR“).