Časté dotazy

FAQ

Zjistěte, zda se týka emisní skandál i Vašeho vozu,

Kdo je subjektem mimosoudního řešení případného sporu mezi SAFE DIESEL a klientem?

Již jsem klientem SAFE DIESEL a chci podat stížnost a/nebo reklamaci. Jak mám postupovat?

Může v případě neúspěšnosti kauzy dojít k postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení, kterou budu mít / mám s Vámi uzavřenou?

Jak dlouho bude trvat smluvní vztah se SAFE DIESEL?

Mohu prodat své vozidlo dotčené emisním skandálem, když jsem se SAFE DIESEL již uzavřel(a) smlouvy?

Mohu se k SAFE DIESEL připojit, i když nejsem prvním majitelem vozidla a/nebo jsem vozidlo pořídil až po vypuknutí emisního skandálu?

Mohu se k SAFE DIESEL připojit, i když jsem navštívil autoservis, kde mi přehráli závadný software na mém vozidle / nenavštívil autoservis, i když mi přišel zvací dopis?

Na koho se bude odškodnění, které SAFE DIESEL případně vymůže, vztahovat?

Podaří se SAFE DIESEL náhradu vymoci?

Kolik mě bude spolupráce se SAFE DIESEL stát?

Jakou částku pro mě budete žalovat?

V jaký moment uzavírám smlouvy se SAFE DIESEL?

Jaké jsou smluvní podmínky spolupráce se SAFE DIESEL?

Jak navázat spolupráci se SAFE DIESEL?

Co je SAFE DIESEL a jaké služby poskytuje?

Kdo je subjektem mimosoudního řešení případného sporu mezi SAFE DIESEL a klientem?


Veškeré spory mezi Vámi, jako klientem, a SAFE DIESEL, které vzniknou ze smluvních dokumentů, které s námi uzavřete, nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky. 

Jste-li jako klient spotřebitel a vznikne-li spor mezi Vámi a SAFE DIESEL, máte právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporu, na který máte právo se obrátit, je v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.

Již jsem klientem SAFE DIESEL a chci podat stížnost a/nebo reklamaci. Jak mám postupovat?


V případě, že jste již klientem SAFE DIESEL a nejste spokojen s jeho činností pro Vás či máte k činnosti SAFE DIESEL, kterou pro Vás obstarává, jakékoli výhrady, máte právo podat u SAFE DIESEL stížnost a/nebo reklamaci. 

Svou stížnost a/nebo reklamaci můžete zaslat na následující adresu sídla SAFE DIESEL: SAFE DIESEL s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 či e-mailem na adresu kontakt@safediesel.cz

Písemné potvrzení o uplatnění Vaší stížnosti a/nebo reklamace Vám bude zasláno na Váš e-mail. V případě, že se rozhodnete uplatnit Vaši stížnost a/nebo reklamaci prostřednictvím písemného vyrozumění zaslaného na adresu sídla SAFE DIESEL, uveďte Váš e-mail či adresu, kde Vás budeme moci kontaktovat. Bez těchto údajů Vám nebudeme schopni zaslat potvrzení o uplatnění Vaší stížnosti a/nebo reklamace, vyrozumět Vás o rozhodnutí o Vaší stížnosti a/nebo reklamaci, ani Vás jinak v této souvislosti kontaktovat. 

O oprávněnosti podané stížnosti a/nebo reklamace a o jejím vyřízení rozhodne SAFE DIESEL v co nejkratší lhůtě, nejdéle však do 30 dnů ode dne podání stížnosti a/nebo reklamace. Své rozhodnutí o vyřízení Vaší stížnosti a/nebo reklamace Vám SAFE DIESEL sdělí ve lhůtě stanovené pro vyřízení podané stížnosti a/nebo reklamace, a to stejnou formou, jakou Vám bylo doručeno potvrzení o uplatnění Vaší stížnosti a/nebo reklamace.

Může v případě neúspěšnosti kauzy dojít k postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení, kterou budu mít / mám s Vámi uzavřenou?


V případě neúspěšnosti (či hrozící neúspěšnosti) kauzy Vás bude SAFE DIESEL informovat buď o tom, že došlo k pravomocnému zastavení řízení zahájeného za účelem vymožení náhrady Vaší újmy, nebo že se bude SAFE DIESEL jevit vymáhání náhrady újmy neúčelné.

V obou těchto případech můžete smlouvu vypovědět bez jakékoli nutnosti úhrady jakýchkoli nákladů SAFE DIESEL a k postoupení pohledávky tedy nedojde.

Jak dlouho bude trvat smluvní vztah se SAFE DIESEL?


Komisionářská smlouva je sjednána na dobu 5 let s možností prodloužení až do úplného vymožení případně přiznané náhrady v souvislosti s emisním skandálem. 

Trvání smluvního vztahu je tak dlouhé s ohledem na průměrnou délku sporů v České republice a hlavně z důvodu Vaší ochrany, abychom Vám mohli zajistit úplné vymožení případně přiznané náhrady.

Mohu prodat své vozidlo dotčené emisním skandálem, když jsem se SAFE DIESEL již uzavřel(a) smlouvy?


V případě, že jste uzavřel(a) se SAFE DIESEL smlouvy a hodláte Vaše vozidlo dotčené emisním skandálem prodat, jste povinen/povinna SAFE DIESEL o tom bez zbytečného odkladu informovat, jakož i o následném zcizení vozidla a jakékoli skutečnosti, která má za následek změnu vlastníka dotčeného vozidla. 

Změnou vlastníka dotčeného vozidla nedochází automaticky k ukončení smluv, které jste s námi uzavřel(a), a náš smluvní vztah nadále trvá.

Mohu se k SAFE DIESEL připojit, i když nejsem prvním majitelem vozidla a/nebo jsem vozidlo pořídil až po vypuknutí emisního skandálu?


Ano, k SAFE DIESEL se můžete připojit bez ohledu na to, kolikátý vlastník vozidla jste, nebo zda jste dotčené vozidlo pořídili až po vypuknutí emisního skandálu.

Mohu se k SAFE DIESEL připojit, i když jsem navštívil autoservis, kde mi přehráli závadný software na mém vozidle / nenavštívil autoservis, i když mi přišel zvací dopis?


Ano, samozřejmě, můžete navázat spolupráci se SAFE DIESEL, bez ohledu na to, zda jste si nechali či nenechali úpravu provést.

Na koho se bude odškodnění, které SAFE DIESEL případně vymůže, vztahovat?


Jen na ty, kteří mají uzavřenou potřebnou smluvní dokumentaci se SAFE DIESEL (tedy nestačí pouhá registrace na stránkách SAFE DIESEL). Pro bližší informace ohledně uzavření smluvní dokumentace viz dotaz „Jak navázat spolupráci se SAFE DIESEL?“.

Pokud se SAFE DIESEL v soudním řízení, případně v rámci mimosoudního vyjednávání se zástupci koncernu Volkswagen, podaří dosáhnout odškodnění pro osoby poškozené emisní aférou koncernu Volkswagen, bude se tento nárok na odškodnění vztahovat pouze na ty, se kterými SAFE DIESEL závazně navázala spolupráci. Odškodnění dosažené společností SAFE DIESEL totiž budou moci požadovat pouze ty osoby, které se u SAFE DIESEL nejen registrovaly, ale také uzavřely se SAFE DIESEL potřebnou smluvní dokumentaci.

V případě, že jste svůj nárok vůči koncernu Volkswagen u SAFE DIESEL zaregistrovali, nemáte podepsanou smluvní dokumentaci a stále máte o vymožení svého nároku zájem, neváhejte a přistupte k uzavření smluvní dokumentace, bez které SAFE DIESEL nemůže Váš nárok uplatňovat.

Podaří se SAFE DIESEL náhradu vymoci?


SAFE DIESEL spolupracuje se špičkovými advokáty a je přesvědčen, že poškození majitelé či provozovatelé dotčených vozidel mají nárok na náhradu újmy vůči příslušným společnostem z koncernu Volkswagen, a bude činit nezbytné kroky k tomu, aby tato újma byla odčiněna. Nicméně je třeba si uvědomit, že se jedná o jedinečnou kauzu, která v České republice i ve světě nemá obdoby a navíc, že koncern Volkswagen veřejně odmítá odškodnění evropských zákazníků, tudíž úspěšnost vymožení náhrady nelze předpovědět.

SAFE DIESEL proto nenese jakoukoli odpovědnost za to, zda bude vymáhání náhrady úspěšné či nikoli, ani Vám úspěšné vymožení jakékoli náhrady negarantuje, což je ale vykompenzováno tím, že Vy nehradíte SAFE DIESEL žádnou odměnu, v případě, že se nepodaří náhradu ani částečně vymoci a dále ani žádné náklady, bude-li smluvní vztah řádně ukončen.

Kolik mě bude spolupráce se SAFE DIESEL stát?


SAFE DIESEL nese veškeré náklady v souvislosti s obstaráváním Vaší záležitosti po celou dobu řádného trvání smluvního vztahu. Veškeré náklady spojené s uplatněním Vašich nároků vůči příslušným společnostem z koncernu Volkswagen (tedy případné náklady na vedení soudního sporu včetně úhrady soudního poplatku a odměny za právní služby advokátů) hradí SAFE DIESEL.

Dojde-li po dobu trvání komisionářské smlouvy k, alespoň částečnému, vymožení náhrady v souvislosti s emisním skandálem (tj. jakéhokoli peněžitého plnění, na které Vám v souvislosti s emisním skandálem vznikne nárok) ze strany SAFE DIESEL, má SAFE DIESEL nárok na odměnu ve výši 25 % z každé částky vymožené náhrady.

V případě, že Vám bude přiznána náhrada na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného orgánu, náleží SAFE DIESEL i případná přiznaná náhrada nákladů soudního řízení.

Se SAFE DIESEL platí zásada „žádná výhra, žádná odměna“.

Jakou částku pro mě budete žalovat?


Výše náhrady Vaší újmy, kterou budeme vůči koncernu Volkswagen požadovat, činí 220.000,- Kč na jedno vozidlo. Tato výše odpovídá ekvivalentu 10.000,- USD (při kurzu 22,- Kč / USD), což odpovídá výši odškodnění, na kterou mohou dosáhnout američtí zákazníci dotčení emisní kauzou dle mimosoudní dohody s koncernem Volkswagen v USA.

Výše uplatněné částky není konečná a na základě dalších zjištění a okolností může dojít v průběhu vymáhání Vašeho nároku k její změně. Ujišťujeme Vás však, že vždy jsme povinni postupovat pečlivě a poctivě tak, abychom maximálně ochránili Vaše práva.

V jaký moment uzavírám smlouvy se SAFE DIESEL?


Jste-li spotřebitelem či OSVČ, klientem SAFE DIESEL se nestáváte až vlastnoručním podpisem smluv v listinné podobě, nýbrž již v momentě kliknutí na tlačítko „Uzavírám a podepisuji“ v rámci registračního procesu na webové stránce SAFE DIESEL; tímto okamžikem jsou smlouvy uzavřeny a jste jimi vázáni.

Jste-li právnickou osobou, jsou smlouvy uzavřeny až okamžikem, kdy ke smlouvám opatřeným elektronickým podpisem SAFE DIESEL připojí podpis osoby oprávněné zastupovat příslušnou právnickou osobu včetně data uzavření a smlouvy jsou doručeny zpět SAFE DIESEL.

Jaké jsou smluvní podmínky spolupráce se SAFE DIESEL?


SAFE DIESEL aktuálně nabízí spolupráci fyzickým a právnickým osobám, kteří jsou majitelé dotčeného vozidla, ale taktéž předchozím vlastníkům dotčených vozidel a provozovatelům vozidel, jejichž vozidlo je ve vlastnictví leasingové společnosti, a tato spolupráce probíhá na základě uzavřené smluvní dokumentace a obchodních podmínek SAFE DIESEL.

Bližší informace, včetně znění smluv a obchodních podmínek, získáte po zaregistrování Vašeho e-mailu do systému SAFE DIESEL.

Jak navázat spolupráci se SAFE DIESEL?


Pro navázání spolupráce se SAFE DIESEL je nutné učinit čtyři jednoduché kroky. 

Prvním krokem je registrace Vaší e-mailové adresy do systému SAFE DIESEL prostřednictvím formuláře „Registrujte svůj nárok“ zde. Po registraci obdržíte e-mail s pokyny pro dokončení Vaší registrace a zároveň obdržíte předsmluvní informace, v nichž jsou popsány základní parametry spolupráce se SAFE DIESEL, jakož i nezbytné informace a pokyny pro další postup. 

Jste-li již zaregistrovaným klientem SAFE DIESEL, platí pro Vás druhý až čtvrtý krok.

Upozorňujeme, že SAFE DIESEL nabízí spolupráci fyzickým i právnickým osobám, ale taktéž předchozím vlastníkům dotčených vozidel a provozovatelům vozidel, jejichž vozidlo je ve vlastnictví leasingové společnosti.

Jste-li předchozí majitel dotčeného vozidla či případně provozovatel dotčeného vozidla, které je ve vlastnictví leasingové společnosti, následující kroky se Vás netýkají. Napište nám přímo na kontakt@safediesel.cz, kde Vám poskytneme bližší informace o dalším postupu.

Fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky dotčeného vozidla, se mohou registrovat přímo na našich webových stránkách a platí pro ně níže uvedené kroky.

Druhým krokem je vyplnění a zaslání žádosti o spolupráci se SAFE DIESEL. Před odesláním Vámi zadaných údajů ke kontrole budete mít k dispozici znění veškerých uzavíraných smluv a obchodních podmínek. Po odeslání Vámi zadaných údajů ke kontrole budete mít možnost prohlédnout si znění smluv a obchodních podmínek doplněné o Vámi zadané osobní a identifikační údaje.

Ve třetím kroku přistoupíte k uzavření a podpisu smluv se SAFE DIESEL kliknutím na tlačítko „Uzavírám a podepisuji“ (jste-li fyzická osoba) nebo kliknutím na tlačítko "Odeslat údaje" (jste-li právnická osoba). Uzavřené smlouvy, opatřené datem uzavření a elektronickým podpisem SAFE DIESEL, včetně obchodních podmínek, si budete následně moci vytisknout či uložit přímo z webových stránek SAFE DIESEL a rovněž Vám budou automaticky zaslány na Vaši e-mailovou adresu. Můžete si také vybrat možnost zaslání námi vytištěných smluv na Vámi zvolenou adresu.

Čtvrtým a posledním krokem je odeslání (i) Vámi vlastnoručně podepsaných smluv a (ii) kopie velkého technického průkazu Vašeho vozidla SAFE DIESEL. Pokyny, adresu a lhůtu pro zaslání těchto dokumentů obdržíte rovněž na Vaši e-mailovou adresu.

Co je SAFE DIESEL a jaké služby poskytuje?


SAFE DIESEL je českou společností, jejímž hlavním cílem je chránit zájmy a prosazovat oprávněné nároky fyzických i právnických osob dotčených emisním skandálem.

SAFE DIESEL zprostředkovává poradenství týkající se uplatňování nároků subjektů dotčených emisním skandálem a zajišťuje pro ně vymáhání peněžité náhrady újmy, která jim byla v souvislosti s emisním skandálem způsobena – více informací způsobené újmě zde.

Bližší informace získáte po zaregistrování Vašeho e-mailu do systému SAFE DIESEL.

Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Přečtěte si celé upozornění *

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.