Aktuální stav řízení o žalobě vůči koncernu Volkswagen

decorative line

6. listopad 2023

Informace o aktuálním stavu řízení o žalobě vůči koncernu Volkswagen v souvislosti s emisním skandálem DieselGate.

Rozsudkem ze dne 26.7.2023 Krajský soud v Praze jakožto soud odvolací potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi, který zamítl společnou žalobu spotřebitelů zastoupených společností SAFE DIESEL. Oba soudy zamítnutí žaloby odůvodnily tím, že nároky zákazníků na odškodnění nemohly být vůči koncernu Volkswagen u soudu uplatněny hromadně na základě komisionářských smluv. Dle soudů měl tak každý vlastník vozidla žalovat nárok u soudu samostatně, a tedy nést i související náklady.

Vyhotovený rozsudek Krajského soudu v Praze s odůvodněním byl společnosti SAFE DIESEL doručen v říjnu a nyní je již pravomocný. V souladu s tím, co společnost SAFE DIESEL dříve deklarovala svým klientům, uhradila související náklady řízení, které dosahovaly částky několika milionů korun.

Společnost SAFE DIESEL je přesto nadále přesvědčena, že podání společné žaloby bylo pro klienty správnou a jedinou možnou finančně únosnou cestou, jak nároky vymáhat. Rovněž má společnost SAFE DIESEL za to, že Okresní soud v Mladé Boleslavi a Krajský soud v Praze rozhodly nesprávně, když společnou žalobu vůči koncernu Volkswagen nepřipustily, ačkoliv Nejvyšší soud v minulosti podobné případy zastoupení na základě komisionářské smlouvy akceptoval.

Z výše uvedených důvodů bude společnost SAFE DIESEL i nadále pokračovat v hájení práv svých klientů a proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze má v úmyslu podat všechny dostupné opravné prostředky k Nejvyššímu soudu, Ústavnímu soudu, případně i k Evropskému soudu pro lidská práva. Věříme, že mimořádné opravné prostředky budou nakonec úspěšné a že pokračování ve sporu má smysl.

Vzhledem k době, která uplynula od uzavření komisionářských smluv, si současně dovolujeme adresovat otázku trvání komisionářské smlouvy. Komisionářská smlouva byla uzavřena na 5 let, avšak dle všeobecných podmínek dostupných na našich stránkách, https://www.safediesel.cz/media/smlouvy/obchodni-podminky.pdf, dochází automaticky k prodloužení smlouvy, pokud není vydáno konečné a nezměnitelné rozhodnutí (není rozhodnuto o všech řádných a mimořádných opravných prostředcích). Vzhledem k tomu, že společnost SAFE DIESEL dosud nevyužila všechny mimořádné opravné prostředky, doba trvání komisionářských smluv dosud neuplynula a společnost SAFE DIESEL je nadále oprávněna nároky zákazníků vymáhat.

O dalším relevantním vývoji v řízení Vás budeme informovat.

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.