Safe Diesel spojuje české majitele poškozených aférou Dieselgate

decorative line

2. duben 2016

V České republice vznikla první platforma, která chce hromadně hájit zájmy majitelů, resp. uživatelů automobilů koncernu VW vybavených motory s podvodným softwarem. Právní služby bude zajišťovat advokátní kancelář BBH. ####

\

„Máte automobil s cinknutým dieselovým motorem? Pokud ano, patříte mezi oběti nevídaného podvodu koncernu Volkswagen. Volkswagen Vám pravděpodobně způsobil škodu. Jste-li poškozeni, náleží Vám řádná kompenzace.“Tak přesně tento text se dočtete na webových stránkách www.safediesel.cz, kterou provozuje stejnojmenná společnost SAFE DIESEL. Tu založili Petr Effenberger a Vladimír Neuman s cílem chránit zájmy a prosazovat nároky spotřebitelů, majitelů automobilů z produkce koncernu Volkswagen, jichž se dotýká emisní skandál. „Jsme přesvědčeni, že podvádět se nemá. A že pokud se někdo k podvodu z jakéhokoliv důvodu uchýlil, musí nést odpovědnost. Tím větší, čím větší je jeho moc a vliv. Zatím se nám zdá, že přijetí odpovědnosti ze strany koncernu Volkswagen a jeho dceřiných firem je spíše vlažné,“ říká Vladimír Neuman a dodává: „Kromě toho, drtivá většina jednotlivců v České republice nemá odvahu, znalosti ani prostředky k účinné obraně proti mašinerii gigantické korporace. Někdo jim musí podat pomocnou ruku“.

\

Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří BBH chtějí dosáhnout toho, aby i čeští majitelé byli odškodněni. „V USA nabídl Volkswagen minimální odškodnění ve výši 1000 amerických dolarů. Naším cílem je, aby odškodnění v ČR nebylo nižší než minimální odškodné v USA,“ píše se na jejich stránkách. Primární snahou této společnosti ale není dohnat tuto kauzu do nějakých vleklých soudních sporů, spíše chtějí vyvolat diskuzi.

\

„Chceme získat takové množství registrací, nad kterým nebudou automobilky moci jen tak mávnout rukou. Chceme výrobce závadných vozidel přesvědčit, že občané Evropské unie nejsou spotřebiteli druhé kategorie a že s nimi musí zacházet stejně jako s Američany. Že se ke svému problému musí i v České republice postavit čelem, nejen slovy, tak jako dosud, ale především konkrétními činy. Pro postižené spotřebitele budeme požadovat adekvátní vyrovnání,“ doplňuje Petr Effenberger.

\

Poškození majitelé se mohou bezplatně registrovat na stránkách www.safediesel.cz, stačí uvést jméno, příjmení, email, typ auta a jeho VIN kód. V současné době jsou v systému zaregistrovány již první stovky klientů. Webové stránky jsou první krok v dlouhodobé kampani, kterou bude zaštiťovat špičková PR agentura Ewing PR Jiřího Hrabovského.

\

Autor: Michal Štengl

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.