Safe Diesel spojuje české majitele poškozených aférou Dieselgate

decorative line

2. duben 2016

V České republice vznikla první platforma, která chce hromadně hájit zájmy majitelů, resp. uživatelů automobilů koncernu VW vybavených motory s podvodným softwarem. Právní služby bude zajišťovat advokátní kancelář BBH. ####

\

„Máte automobil s cinknutým dieselovým motorem? Pokud ano, patříte mezi oběti nevídaného podvodu koncernu Volkswagen. Volkswagen Vám pravděpodobně způsobil škodu. Jste-li poškozeni, náleží Vám řádná kompenzace.“Tak přesně tento text se dočtete na webových stránkách www.safediesel.cz, kterou provozuje stejnojmenná společnost SAFE DIESEL. Tu založili Petr Effenberger a Vladimír Neuman s cílem chránit zájmy a prosazovat nároky spotřebitelů, majitelů automobilů z produkce koncernu Volkswagen, jichž se dotýká emisní skandál. „Jsme přesvědčeni, že podvádět se nemá. A že pokud se někdo k podvodu z jakéhokoliv důvodu uchýlil, musí nést odpovědnost. Tím větší, čím větší je jeho moc a vliv. Zatím se nám zdá, že přijetí odpovědnosti ze strany koncernu Volkswagen a jeho dceřiných firem je spíše vlažné,“ říká Vladimír Neuman a dodává: „Kromě toho, drtivá většina jednotlivců v České republice nemá odvahu, znalosti ani prostředky k účinné obraně proti mašinerii gigantické korporace. Někdo jim musí podat pomocnou ruku“.

\

Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří BBH chtějí dosáhnout toho, aby i čeští majitelé byli odškodněni. „V USA nabídl Volkswagen minimální odškodnění ve výši 1000 amerických dolarů. Naším cílem je, aby odškodnění v ČR nebylo nižší než minimální odškodné v USA,“ píše se na jejich stránkách. Primární snahou této společnosti ale není dohnat tuto kauzu do nějakých vleklých soudních sporů, spíše chtějí vyvolat diskuzi.

\

„Chceme získat takové množství registrací, nad kterým nebudou automobilky moci jen tak mávnout rukou. Chceme výrobce závadných vozidel přesvědčit, že občané Evropské unie nejsou spotřebiteli druhé kategorie a že s nimi musí zacházet stejně jako s Američany. Že se ke svému problému musí i v České republice postavit čelem, nejen slovy, tak jako dosud, ale především konkrétními činy. Pro postižené spotřebitele budeme požadovat adekvátní vyrovnání,“ doplňuje Petr Effenberger.

\

Poškození majitelé se mohou bezplatně registrovat na stránkách www.safediesel.cz, stačí uvést jméno, příjmení, email, typ auta a jeho VIN kód. V současné době jsou v systému zaregistrovány již první stovky klientů. Webové stránky jsou první krok v dlouhodobé kampani, kterou bude zaštiťovat špičková PR agentura Ewing PR Jiřího Hrabovského.

\

Autor: Michal Štengl

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.