SAFE DIESEL: Odvolání společnosti Volkswagen proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 je snahou o obstrukce celého řízení

decorative line

29. červenec 2019

Praha 26. července 2019 – Ve středu 3. července 2019 podala společnost Volkswagen odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 z 22. března 2019, ve kterém soud shledal, že Volkswagen uznal nároky 2 435 českých zákazníků na odškodnění v kauze Dieselgate v hodnotě přes půl miliardy korun. Společnost SAFE DIESEL, která poškozené klienty zastupuje, považuje tento krok za obstrukci celého řízení.

Obvodní soud pro Prahu 8 vydal rozsudek pro uznání z důvodu, že se Volkswagen nevyjádřil k žalobě ve lhůtě 30 dní, kterou mu k tomu soud stanovil. Volkswagen zaslal své vyjádření až po téměř čtyřech měsících od doručení výzvy uvedeného soudu.

Volkswagen v odvolání namítá, že mu žaloba českým soudem do Německa nebyla řádně doručena v jazyce, kterému by společnost Volkswagen rozuměla, a se všemi formuláři, které k ní údajně měly být přiloženy. Volkswagen se v odvolání domáhá zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8
a zastavení celého řízení.

Aniž by společnost SAFE DIESEL předjímala rozhodnutí odvolacího soudu, lze konstatovat, že z postoje společnosti Volkswagen plyne spíše snaha o řešení procesních formalit než o projednání podstaty sporu, tedy nároků zákazníků na náhradu škody. Ve lhůtě stanovené soudem se společnost Volkswagen nevyjádřila, přestože žaloba byla kromě jí samotné doručena i její dceřiné společnosti ŠKODA AUTO, která se ve lhůtě stanovené soudem vyjádřila prostřednictvím české advokátní kanceláře. Právě tato advokátní kancelář přitom již v té době zastupovala obě společnosti, ŠKODA AUTO i Volkswagen, v jiném (typově identickém) řízení se společností SAFE DIESEL, probíhajícím navíc i u stejného Obvodního soudu pro Prahu 8. Volkswagen a ŠKODA AUTO tak ve všech řízeních vedených proti českým zákazníkům postupují společně, zastoupeni stejnou českou advokátní kanceláří, která předmětnou žalobu a výzvu k vyjádření měla k dispozici. Volkswagen je kromě toho nadnárodní koncern, zaměstnávající množství česky mluvících zaměstnanců, komunikující se zákazníky prostřednictvím českých internetových stránek a telefonních linek apod. Z výše uvedených souvislostí se jeví, že společnost Volkswagen se s písemnostmi mohla seznámit, jejich obsahu porozumět a podle výzvy soudu se v řízení zachovat. Společnost SAFE DIESEL i nadále učiní veškeré kroky k ochraně zákazníků dotčených kauzou Dieselgate.

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.