Opakovaná výzva k ochraně práv osob poškozených kauzou „Dieselgate“ v České republice

decorative line

22. září 2016

Zaslali jsme ministrovi dopravy druhý otevřený dopis. Opakovanou výzvu k ochraně práv osob poškozených kauzou „Dieselgate“ v České republice si můžete přečíst níže. V dopise vyzýváme ministerstvo k aktivnímu poskytování informací poškozeným spotřebitelům v České republice, společnosti SAFE DIESEL, případně jiným osobám a sdružením na ochranu dotčených českých spotřebitelů, o tom, jak se mohou spotřebitelé podvodnému jednání ze strany koncernu Volkswagen bránit. ####

\

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jako společníci a jednatelé společnosti SAFE DIESEL s.r.o. (dále jen „SAFE
DIESEL“) v návaznosti na náš dopis ze dne 2.9.2016, ve kterém jsme Vám blíže představili naši
společnost a zároveň jsme Vás vyzvali ke zvýšení aktivity Ministerstva dopravy ČR (dále jen
„ministerstvo“) ve věci hledání spravedlivého a uspokojivého řešení emisního skandálu pro české
spotřebitele a k umožnění naší společnosti využít na obranu oprávněných zájmů těchto spotřebitelů
alespoň stejných prostředků a pomoci ze strany státních orgánů a jimi řízených entit, jaké jsou umožněny
koncernu Volkswagen.

\

Tento dopis však zůstal do dnešního dne bez jakékoli odezvy.
Tímto vyzýváme ministerstvo i Vás, Ministra dopravy ČR, k aktivnímu poskytování informací
poškozeným spotřebitelům v České republice, společnosti SAFE DIESEL, případně jiným osobám a
sdružením na ochranu dotčených českých spotřebitelů, o tom, jak se mohou spotřebitelé podvodnému
jednání ze strany koncernu Volkswagen bránit. Žádáme Vás také o zajištění poskytnutí součinnosti
Centra služeb pro silniční dopravu společnosti SAFE DIESEL a zajištění rovného přístupu státních
orgánů a jím řízených entit k dotčeným spotřebitelům a společnosti SAFE DIESEL jako ke koncernu
Volkswagen.

\


Zajímalo by nás, jaké kroky ministerstvo činí či zamýšlí učinit na obranu českých spotřebitelů a dalších
majitelů vozidel z koncernu Volkswagen, kteří byli zasaženi a poškozeni emisní kauzou, zda
ministerstvo za tímto účelem komunikuje a/nebo spolupracuje s dalšími českými a evropskými orgány
a institucemi či zda ministerstvo v této souvislosti oslovilo a/nebo komunikuje s eurokomisařkou
Elżbietou Bieńkowskou a/nebo Věrou Jourovou, které se na stranu dotčených spotřebitelů postavily.
Jsme přesvědčeni, že ministerstvo by se mělo k uvedené problematice veřejně postavit a začít jednat ve
prospěch českých občanů, a nikoliv zvýhodňovat nadnárodní koncerny, které ke svým zákazníkům
nepřistupují rovným způsobem.

\

Ministerstvo by mělo v uvedené věci aktivně postupovat, umožnit
dotčeným spotřebitelům a veřejnosti přístup k relevantním informacím a poskytnout podporu při
ochraně jejich zájmů a prosazování oprávněných nároků tak, jak činí zahraniční orgány.
Vážený pane ministře, politická strana, za kterou jste byl nominován na pozici ministra dopravy ČR, má
ve svém dlouhodobém volebním programu, jakož i v současné kampani krajských voleb, politické
motto, že stát, a tedy i svěřené politické resorty, budete řídit jako firmu. Bohužel máme za to, že Vám
svěřený resort takto řízen není. Věříme ve změnu Vašeho osobního přístupu i přístupu Vámi řízeného
ministerstva a očekáváme Vaši brzkou odpověď.

\


S uctivým pozdravem,
Ing. Vladimír Neuman a Petr Effenberger, jednatelé SAFE DIESEL s.r.o.

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.