Opakovaná výzva k ochraně práv osob poškozených kauzou „Dieselgate“ v České republice

decorative line

22. září 2016

Zaslali jsme ministrovi dopravy druhý otevřený dopis. Opakovanou výzvu k ochraně práv osob poškozených kauzou „Dieselgate“ v České republice si můžete přečíst níže. V dopise vyzýváme ministerstvo k aktivnímu poskytování informací poškozeným spotřebitelům v České republice, společnosti SAFE DIESEL, případně jiným osobám a sdružením na ochranu dotčených českých spotřebitelů, o tom, jak se mohou spotřebitelé podvodnému jednání ze strany koncernu Volkswagen bránit. ####

\

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jako společníci a jednatelé společnosti SAFE DIESEL s.r.o. (dále jen „SAFE
DIESEL“) v návaznosti na náš dopis ze dne 2.9.2016, ve kterém jsme Vám blíže představili naši
společnost a zároveň jsme Vás vyzvali ke zvýšení aktivity Ministerstva dopravy ČR (dále jen
„ministerstvo“) ve věci hledání spravedlivého a uspokojivého řešení emisního skandálu pro české
spotřebitele a k umožnění naší společnosti využít na obranu oprávněných zájmů těchto spotřebitelů
alespoň stejných prostředků a pomoci ze strany státních orgánů a jimi řízených entit, jaké jsou umožněny
koncernu Volkswagen.

\

Tento dopis však zůstal do dnešního dne bez jakékoli odezvy.
Tímto vyzýváme ministerstvo i Vás, Ministra dopravy ČR, k aktivnímu poskytování informací
poškozeným spotřebitelům v České republice, společnosti SAFE DIESEL, případně jiným osobám a
sdružením na ochranu dotčených českých spotřebitelů, o tom, jak se mohou spotřebitelé podvodnému
jednání ze strany koncernu Volkswagen bránit. Žádáme Vás také o zajištění poskytnutí součinnosti
Centra služeb pro silniční dopravu společnosti SAFE DIESEL a zajištění rovného přístupu státních
orgánů a jím řízených entit k dotčeným spotřebitelům a společnosti SAFE DIESEL jako ke koncernu
Volkswagen.

\


Zajímalo by nás, jaké kroky ministerstvo činí či zamýšlí učinit na obranu českých spotřebitelů a dalších
majitelů vozidel z koncernu Volkswagen, kteří byli zasaženi a poškozeni emisní kauzou, zda
ministerstvo za tímto účelem komunikuje a/nebo spolupracuje s dalšími českými a evropskými orgány
a institucemi či zda ministerstvo v této souvislosti oslovilo a/nebo komunikuje s eurokomisařkou
Elżbietou Bieńkowskou a/nebo Věrou Jourovou, které se na stranu dotčených spotřebitelů postavily.
Jsme přesvědčeni, že ministerstvo by se mělo k uvedené problematice veřejně postavit a začít jednat ve
prospěch českých občanů, a nikoliv zvýhodňovat nadnárodní koncerny, které ke svým zákazníkům
nepřistupují rovným způsobem.

\

Ministerstvo by mělo v uvedené věci aktivně postupovat, umožnit
dotčeným spotřebitelům a veřejnosti přístup k relevantním informacím a poskytnout podporu při
ochraně jejich zájmů a prosazování oprávněných nároků tak, jak činí zahraniční orgány.
Vážený pane ministře, politická strana, za kterou jste byl nominován na pozici ministra dopravy ČR, má
ve svém dlouhodobém volebním programu, jakož i v současné kampani krajských voleb, politické
motto, že stát, a tedy i svěřené politické resorty, budete řídit jako firmu. Bohužel máme za to, že Vám
svěřený resort takto řízen není. Věříme ve změnu Vašeho osobního přístupu i přístupu Vámi řízeného
ministerstva a očekáváme Vaši brzkou odpověď.

\


S uctivým pozdravem,
Ing. Vladimír Neuman a Petr Effenberger, jednatelé SAFE DIESEL s.r.o.

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.