Ochrana přirozených práv ve světle občanského zákoníku (a některých aktuálních kauz)

decorative line

9. květen 2017

Ustanovení § 19 občanského zákoníku („OZ“) přebralo z § 16 rakouského obecného občanského zákoníku (ABGB) jednu ze základních zásad moderní demokratické společnosti spočívající v přiznání vrozených, samotným rozumem a citem poznatelných přirozených práv každému člověku. Úprava výkonu a ochrany nezadatelných přirozených práv se nachází především v § 81 a násl. OZ, které se věnují osobnostním právům člověka.####

\

Zákoník zde poskytuje demonstrativní výčet ochraňovaných hodnot a vychází z přirozenoprávní koncepce ochrany osobnosti, která se v právní teorii a praxi uplatňovala již podle předchozí právní úpravy.[1] Vzhledem k obecné akceptaci těchto závěrů po sametové revoluci (zejména přijetím Listiny základních práv a svobod a přijetím bezpočtu mezinárodních lidskoprávních dokumentů) nepřináší OZ v tomto ohledu žádnou signifikantní změnu.

\

V tomto ohledu je tedy garantováno, že kdokoli, kdekoli a kdykoli se musí zdržet jakéhokoli zásahu do příslušného přirozeného práva, který by nebyl po právu. Nositel tohoto práva přitom disponuje oprávněním bránit toto své právo, stejně jako svou osobnost a veškeré hodnoty, které osobnost tvoří.[2] OZ však jednotlivé hodnoty požívající této ochrany nedefinuje. To je vzhledem k jejich relativní neurčitosti („důstojnost“, „soukromí“ či „vážnost“) logické, posouzení obsahu těchto hodnot a závažnosti zásahu do nich tak bude vždy záviset na konkrétních okolnostech, popř. úvaze soudu. Slovy Nejvyššího soudu musí jít „o takovou újmu na osobnosti fyzické osoby, kterou je objektivně třeba posuzovat vzhledem ke konkrétní situaci, za které k neoprávněnému došlo […] jakož i s přihlédnutím k osobě postižené fyzické osoby - zejména např. k jejímu věku, jejímu postavení, apod. […] Je tak třeba především ověřit, zda postižení, intenzita, rozsah, trvání, resp. veřejný ohlas nepříznivého následku spočívajícího ve snížení lidské důstojnosti a vážnosti fyzické osoby ve společnosti, jsou závažné.“[3]

\

Například důstojnost (jako jedna z nejvyšších a zároveň relativně nejvágnějších chráněných hodnot), vzhledem k tomu, že přísluší jako přirozené právo všem lidem (bez ohledu na jejich skutečné postavení ve společnosti), spočívá obecně v respektování a zachovávání základní úcty k člověku. To vede k zákazu působení jakýchkoli psychických i fyzických útrap, které by narušovaly integritu dotyčné osoby, mj. i zákaz diskriminace. Pro zásah do důstojnosti jedince postačuje, aby bylo jednání způsobilé snížit jeho důstojnost či ohrozit jeho postavení, resp. uplatnění ve společnosti.[4]

\

Právní úprava stojí na zásadě, že zásah do osobnosti člověka a jeho přirozených práv je zásahem do nejvlastnější, nejniternější a nejintimnější sféry lidské osoby, který je dotčenou fyzickou osobou velmi často pociťován se značně nepříznivou intenzitou, a je tudíž nepochybně věcí právního řádu této osobnostní sféře poskytovat náležitou právní ochranu. „Z tohoto pohledu proto také občanský zákoník právo na ochranu osobnosti fyzické osoby upravuje jako jednotné právo, jehož úkolem je v občanskoprávní oblasti zabezpečit respektování osobnosti fyzické osoby a její všestranný svobodný rozvoj.“[5]

\

Pro účely ochrany osobnosti je třeba zároveň zohlednit i koncepci náhrady újmy způsobené zásahem do přirozených práv. Podle § 2956 OZ je škůdce povinen odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona. Způsob a výše tohoto přiměřeného zadostiučinění musí být dle § 2957 OZ určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné (úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím lsti). Zůstává otázkou, zda je tato úprava v kontextu ochrany osobnosti člověka a jeho přirozených práv dostatečná. Stále totiž chybí jasné ustanovení, které by se zabývalo trestem, jenž bude vycházet ze zisku škůdce, který mu přibyl v důsledku narušení přirozeného práva. „Takovýto zisk, byť ne vždy lehce určitelný nebo přepočitatelný na peníze, ale vždy k tíži škůdce, by měl vždy připadnout poškozenému.“[6]

\

Při uplatnění nároku na náhradu újmy pro zásah do přirozeného práva je přitom vždy třeba dbát na to, že „z požadavku náležitého vylíčení skutkového děje vyplývá nezbytnost, aby z takového návrhu bylo zřejmé jakým skutkem došlo k zásahu do práv na ochranu osobnosti žalobce a současně též to, které z dílčích složek (resp. kterých dílčích složek) osobnosti žalobce se tento zásah týkal.“[7] Zároveň je třeba náležitě zdůvodnit nárok na odškodnění pro každé dotčené právo zvlášť: „Otázku případného dotčení jednotlivých dílčích práv v rámci práva na ochranu osobnosti […] je třeba u každého z takovýchto práv posuzovat samostatně [...] Porušení práva na podobu (nebo třeba též práva k podobizně), případně práva na jméno, apod., je nutno odlišit od práva na čest, důstojnost, resp. vážnost fyzické osoby.“
Ve světle výše uvedených úvah o ochraně přirozených práv a s tím souvisejících kompenzačních mechanismech je třeba hodnotit v praxi i nedávné kauzy, které s sebou přináší právě zásah do důstojnosti, vážnosti, cti a osobnosti člověka celkově.

\

V roce 2013 například českou veřejností rezonovala kauza potravin obsahujících koňské maso místo hovězího. Ačkoliv Státní zemědělská a potravinářská inspekce potvrdila, že koňské maso není pro konzumenty škodlivé, došlo zde k oklamání spotřebitelů. Pokud na etiketě chybí informace o tom, že výrobek obsahuje koninu, výrobce i prodejce porušují závazné potravinářské normy a došlo ke klamání spotřebitele. Ten se tak může domáhat i odškodnění za způsobenou nemajetkovou újmu dle § 2956 OZ. Pravděpodobně i vzhledem (alespoň na první pohled) k relativně bagatelnímu charakteru újmy (nízká cena předmětných potravin) způsobené spotřebitelům výrobci a prodejci závadných potravin však k žádným žalobám spotřebitelů v této kauze v ČR nedošlo. Přitom však rozhodně nelze vyloučit, že by vzhledem k pravděpodobně úmyslnému a lstivému jednání, kterým došlo k oklamání zákazníků, eventuální žaloby spotřebitelů byly úspěšné.

\

Tzv. kauza „Dieselgate“ týkající se podvodu koncernu Volkswagen ohledně obcházení emisních norem díky skrytému podvodnému ilegálnímu softwaru[8] v dieselových motorech některých vozidel koncernu však může mít důsledky podstatně dalekosáhlejší. I zde výrobce ujišťuje, že dotčená vozidla jako taková jsou pojízdná a v dopravním provozu bezpečná. Zásah do přirozených práv v podobě důstojnosti, cti, ale i zdraví nebo práva na život v příznivém životním prostředí tu však existuje, přičemž ve srovnání s kauzou výše dokonce výrazně větší. Skandál se týká cca 11 milionů aut po celém světě (z toho více než 160 000 vozidel v ČR), přičemž úmyslným jednáním koncernu (jeho nejvyšší vedení se k úmyslnému jednání dokonce i přiznalo), potažmo s použitím lsti (viz § 2957 OZ) došlo k hrubému zneužití nevědomosti a důvěry všech majitelů dotčených vozidel, kteří jsou v otázce nastavení motoru odkázáni na výrobce vozidla. Jinak řečeno, koncern Volkswagen po dobu 6 let zcela opovrhoval svými zákazníky a fakticky je tímto i ponížil. Tento pocit oklamání je navíc ještě zvýrazněn následnými vyjádřeními koncernu, který odmítá finanční kompenzaci pro evropské zákazníky, zatímco v USA na odškodnění vyčleňuje miliardy dolarů.[9] Nerovný přístup tak ještě více podlamuje důstojnost dotčených osob a může být uvažován jako jedna z dalších okolností hodná zvláštního zřetele (diskriminace), podle níž se určí případná výše kompenzace.

\

Vzhledem k výše uvedené vágnosti právní úpravy tak bude záležet především na vůli a průbojnosti dotčených osob, stejně jako na „odvaze“ rozhodujících soudů, jakým způsobem bude přirozeným právům dle OZ poskytnuta reálná a efektivní ochrana. Případná sankce musí být navíc vždy v takovém rozsahu, aby kromě jiného důrazně odrazovala rušitele (případně i potencionální rušitele) od protiprávního jednání, měla by proto působit i generálně preventivně na společenské vztahy.

\

Autor: Ondřej Huml
advokát, BBH, advokátní kancelář s.r.o.

\
\

[1] Lavický a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 2014, C. H. Beck, s. 392.
[2] Tamtéž, s. 398.
[3] Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 5021/2008 ze dne 28.2.2011.
[4] Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 983/2002 ze dne 1.10.2002.
[5] Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2304/99 ze dne 26.7.2000.
[6] Němec, R.: Malé zamyšlení nad ochranou osobnosti dnes a v NOZ ve světle tiskového zákona. Bulletin advokacie 6/2012, s. 30.
[7] Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2304/99 ze dne 26.7.2000.
[8] Software byl totiž schopen rozpoznat, zda je vozidlo testováno či nikoliv a podle toho pak automaticky přepnul motor do jiného režimu, který snížil emise. Takže dané vozidlo „naoko“ splnilo emisní limity.
[9] Článek „Škoda upraví 400 tisíc aut z kauzy Dieselgate. Odškodnění Čechů se zatím nechystá“ ze dne 3.4.2017, dostupný na: http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomika/_zprava/skoda-upravi-400-tisic-aut-z-kauzy-dieselgate-odskodneni-cechu-se-zatim-nechysta--1715109.

\

Celý článek najdete na www.pravniprostor.cz

\

 

Aktuality

decorative line
 • 7.11.

  Porsche musí vykoupit auto z dieselgate a ještě zaplatí úroky

 • Jedná se o poměrně přelomový a přísný rozsudek. Automobilka totiž dle tohoto rozhodnutí soudu musí vzít zpět „cinknutý“ model Cayenne a navíc musí zaplatit odškodné a dokonce úroky, protože podle vyjádření soudu bylo auto vybaveno nepřípustným zařízením…

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


SAFE DIESEL s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04654846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 251543 (dále „SAFE DIESEL“), přistupuje k ochraně osobních údajů svých klientů a jiných dotčených fyzických osob jako k jedné ze svých priorit. Z tohoto důvodu SAFE DIESEL zavedla, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu jí zpracovávaných osobních údajů těchto osob (tzv. subjektů údajů). Součástí těchto opatření jsou tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), které shrnují základní informace o tom, jaké osobní údaje SAFE DIESEL v rámci své činnosti zpracovává, včetně informací o tom, pro jaké časové období a z jakého důvodu tak činí.

Tyto Zásady zároveň obsahují základní informace o právech, která subjektům údajů přiznává evropské nařízení GDPR1 a další související právní předpisy.

1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci činnosti SAFE DIESEL dochází ke zpracovávání následujících kategorií osobních údajů:

 1. identifikační údaje – například jméno a příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČ a číslo identifikačních dokladů;
 2. kontaktní údaje – například telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, jiné komunikační adresy nebo kontakty na sociálních sítích;
 3. údaje o vozidle – například VIN vozidla, které umožní ověřit, zda jde o vozidlo dotčené tzv. emisním skandálem Diesel Gate;
 4. údaje o poskytovaných službách – například specifikace činností prováděných v souvislosti s ochranou práv a vymáhání nároků subjektů údajů ze strany SAFE DIESEL; a
 5. údaje z komunikace mezi SAFE DIESEL a subjektem údajů – například údaje poskytnuté subjektem údajů v souvislosti se sjednáváním a plněním komisionářských smluv, které nespadají pod některou z výše uvedených kategorií.

2. ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A JINÉ OKOLNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou SAFE DIESEL vždy zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely, ke kterým jsou tyto osobní údaje potřebné. Ke zpracování osobních údajů dochází vždy na základě určitého zákonného důvodu a v jeho mezích.

SAFE DIESEL zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely a na základě uvedených zákonných důvodů:

 1. pro účely registrace u společnosti SAFE DIESEL (sjednávání či splnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. k plnění závazků z komisionářské smlouvy (sjednávání či splnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. k plnění právních povinností , například daňových (splnění právní povinnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a
 4. pro účely realizace oprávněného zájmu SAFE DIESEL , například v souvislosti s vymáháním svých pohledávek vůči subjektu údajů či předcházení možným podvodům (oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Veškeré osobní údaje jsou ze strany SAFE DIESEL zpracovávány právě pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází k jejich zpracování způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

SAFE DIESEL zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy. V případě zpracování osobních údajů souvisejícího s uzavřením a plněním komisionářské smlouvy jsou údaje konkrétně zpracovávány po dobu trvání komisionářské smlouvy.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu (je-li takový pro určitý účel udělen) je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SAFE DIESEL získává osobní údaje zejména od:

 1. subjektů údajů, např. v souvislosti s procesem registrace a uzavřením komisionářské smlouvy; a
 2. z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SAFE DIESELÍLENÍ S JINÝMI SPRÁVCI

Při své činnosti využívá SAFE DIESEL služeb odborných specializovaných subjektů, například marketingových agentur, dodavatelů IT služeb a jiných dodavatelů. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje pro SAFE DIESEL a výlučně v souladu s jejími pokyny. Těmito zpracovateli jsou zejména:

 1. BBH, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 11000, IČ: 26143119; a
 2. Cyber Fox,s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 25673360.

SAFE DIESEL předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR či soudů) nebo při ochraně svých práv (např. při vymáhání pohledávek). K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

SAFE DIESEL kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožňuje subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří zejména:

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

Podle článku 15 GDPR má subjekt údajů právo získat od SAFE DIESEL potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo k nim získat přístup.

V rámci práva na přístup k osobním údajům má subjekt údajů dále právo na informaci o (a) účelu zpracování osobních údajů, (b) kategorii dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, (d) plánované době uložení osobních údajů, (e) existenci práva požadovat od SAFE DIESEL opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), (g) zdroji osobních údajů a (h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, má subjekt údajů právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti o poskytnutí kopie bude mít SAFE DIESEL právo účtovat přiměřený poplatek na úhradu vzniklých nákladů.

Jestliže subjekt údajů požádá o přístup k osobním údajům a související informace elektronickou formou, budou mu poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu (.pdf, .doc, .xls), ledaže subjekt požádá o jejich poskytnutí v listinné podobě.

5.2. Právo na opravu

Dle článku 16 GDPR má subjekt údajů právo, aby SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má dle článku 17 GDPR právo na to, aby SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje a SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu tyto údaje vymaže, pokud (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti SAFE DIESEL, nebo (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Práva na výmaz se však nelze domáhat, je-li další zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků SAFE DIESEL a z dalších důvodů předvídaných GDPR.

5.4. Právo na omezení zpracování

Dle článku 18 GDPR má subjekt údajů právo žádat SAFE DIESEL, aby omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů považuje za protiprávní a žádá omezení zpracování, (c) SAFE DIESEL osobní údaje nadále nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nedošlo k jejímu vypořádání.

Pokud dojde k omezení zpracování, SAFE DIESEL nebude údaje dále zpracovávat (s výjimkou jejich uložení), ledaže by k tomu udělil subjekt údajů souhlas či by bylo takové zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.

O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů ze strany SAFE DIESEL předem informován.

5.5. Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

SAFE DIESEL v souladu s článkem 19 GDPR oznámí veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů jednotlivým příjemcům osobních údajů, jimž byly osobní údaje zpřístupněny. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. SAFE DIESEL o příjemcích subjekt údajů informuje, pokud o takovou informací požádá.

5.6. Právo na přenositelnost údajů

Dochází-li k automatizovanému zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů či v souvislosti se sjednáváním či plněním smlouvy, má subjekt údajů právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má dále právo tyto údaje předat jinému správci nebo požádat SAFE DIESEL, je-li to technicky proveditelné, aby je tomuto jinému správci sama předala přímo. Jestliže by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod jiných osob, SAFE DIESEL nebude moci žádosti o přenos údajů vyhovět.

5.7. Právo vznést námitku

Dle článku 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud jde o zpracování osobních údajů ze strany SAFE DIESEL pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (taková zpracování však SAFE DIESEL zásadně neprovádí), na základě oprávněných zájmů či pro účely přímého marketingu. Jestliže SAFE DIESEL neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou osobní údaje dále zpracovávány.

V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vč. profilování), nebudou ze strany SAFE DIESEL osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány bez ohledu na to, zda existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.

5.8. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Dle článku 22 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

SAFE DIESEL nečiní žádná rozhodnutí s právními účinky pro subjekt údajů výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování. Každé rozhodnutí SAFE DIESEL je zásadně činěno po posouzení k tomu příslušnou kvalifikovanou fyzickou osobou.

6. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů je možné SAFE DIESEL kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese dpo@safediesel.cz nebo písemně na adrese SAFE DIESEL s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se může subjekt údajů či jiná osoba obracet s jakýmikoliv žádostmi či podněty týkajícími se ochrany osobních údajů v SAFE DIESEL. V případě, že žádost či podnět bude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro vyřízení, bude SAFE DIESEL či pověřenec pro ochranu osobních údajů příslušnou osobu zpravidla kontaktovat a informovat o přijatém opatření. V opačném případě tuto osobu vyzve k doplnění žádosti či podnětu.

V případě potřeby může subjekt údajů kontaktovat SAFE DIESEL také na e-mailové adrese kontakt@safediesel.cz nebo telefonním čísle +420 220 930 279.

7. ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit se stížností na dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111.

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018.


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ GDPR“).