Nová zápletka. Volkswagen upravil podvodný software, ale auta dál porušují emisní normy

decorative line

12. červen 2017

Před dvěma lety poprvé obletěl svět příběh, jak koncern Volkwagen instaloval do vozů s naftovým motorem software, který umožnil při testování emisí skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. Skandál vedl k vyšetřování, obviněním, odškodnění (v USA, ne v Evropě) a také k úpravám podvodného softwaru. A právě tady se píše nečekaný nový díl příběhu: auta Volkswagenu, která prošla úpravou softwaru, dál výrazně porušují emisní limity. Podle zjištění německé televize ZDF to schválila nejen automobilka, ale i spolkové úřady a ministerstvo dopravy.####

\

Christine Kaufmannová řídí jedno z 8,5 milionu dieselových aut, které německý koncern Volkswagen v Evropě vybavil podvodným softwarem a po vypuknutí skandálu svolal do servisů. Vše měl napravit jednoduchý update.

\

Když ale chtěla Christine od Audi a mateřského Volkswagenu vědět, jestli je teď její vůz čistý, odpovědi se od nich nedočkala.

\

Poskytl ji však německý autoklub. „Musím říct, že existují mnohem čistší auta a toto (auto Christiny) na základě testu ADAC nemůžeme doporučit,“ uvedl ředitel zkušebního centra ADAC Reinhard Kolke.

\

Podle testu nefunkční úprava prosazená Volkswagenem stojí v přepočtu zhruba 1600 korun za auto. ADAC jako řešení doporučuje katalyzátor na bázi močoviny. V Německu ho vyrábí jediná firma a vyjde na 40 tisíc korun.

\

„Tento systém omezí emise oxidu dusíku až o 93 procent,“ říká ředitel BAUMOT Group Marcus Hausser.

\

Úprava - neúprava

\

Volkswagen přišel s konceptem úpravy po vypuknutí skandálu předloni na podzim. Podle dokumentů zveřejněných televizí ZDF už tehdy věděl, že i po úpravě budou emise v běžném provozu až pětkrát vyšší, než je dovoleno. Postup koncernu schválilo ministerstvo dopravy.

\

„Nemáme na tom zpětně co měnit. Vše bylo ověřeno a tento koncept úpravy byl povolen,“ tvrdí mluvčí spolkového ministerstva dopravy Ingo Strater.

\

Volkswagen tvrdí, že emisní limity platí jen pro laboratorní podmínky. Kritici z řad právníků oponují, že je to vždy, když je auto v chodu - ať už v laboratoři nebo na silnici. Koncern si teď bude muset svůj výklad pravidel obhájit u soudů. Stejně jako úřady, které postup automobilky povolily.

\

Zdroj článku: www.ceskatelevize.cz

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.