Němečtí manažeři vydělávají královsky. I přes tvrdé zákony, podle nichž mají odměny odpovídat výkonu firmy

decorative line

31. březen 2016

Velké německé firmy často vyplácejí topmanagementu nezasloužené odměny. Bez ohledu na akciový zákon. Průměrný příjem člena představenstva v koncernech, které jsou na burze, v období 2005-2015 stoupl o 58 procent. S napětím se čeká na odloženou valnou hromadu Volkswagenu svolanou na konec dubna.  ####

\

Ani striktní zákony a předpisy nepřiměly velké německé koncerny, aby svým vrcholovým manažerům vyplácely odměny odpovídající výkonu firmy. Naopak jim dopřávají mírou vrchovatou i tehdy, když zisk připadající na jednu akcii klesá.

\

Příjmy členů představenstev v období 2005 až 2015 v průměru stouply o 55 procent, zatímco příjmy lidí odměňovaných podle mzdových tarifů jenom o 27 procent.

\

Vyplývá to z analýzy, kterou předložila frankfurtská poradenská firma HKP. Týká se třiceti nejvýznamnějších koncernů, jejichž akciové kurzy sleduje index DAX.

\

V roce 2005, kdy německé koncerny poprvé zveřejnily odměny nejvyššího vedení, se více než tři čtvrtiny členů představenstev musely spokojit s průměrnou sumou nepřesahující 2,5 milionu eur. Loňský obrázek je opačný − nižší sumu pobralo jenom 23 procent šéfů.

\

Politický tlak nezapůsobil

\

Přitom spolková vláda v roce 2004 krátce před parlamentními volbami přiměla velké společnosti, aby pravidelně zveřejňovaly odměny topmanagementu. O čtyři roky později politici dále přitlačili. V akciovém zákoně se objevilo ustanovení zavazující koncerny k tomu, aby odměny byly "střídmé a průhledné", v přímé závislosti na výsledcích.

\

Ale praxe byla v mnoha případech zcela jiná. Například společnost Deutsche Telekom zvýšila za posledních deset let šéfovské odměny v průměru o 37 procent a Deutsche Post o 28 procent, ale zisk připadající na jednu akcii výrazně klesl.Největší mezera ale nastala u ocelářského koncernu ThyssenKrupp. Vrcholový management dostal v průměru přidáno 59 procent, kdežto zisk na akcii spadl skoro o tři čtvrtiny.

\

S napětím se čeká na Volkswagen

\

Nejlépe placeným šéfem veřejně obchodované společnosti v Německu v posledních letech byl generální ředitel a předseda představenstva Volkswagenu Martin Winterkorn. Manažer, který loni v září musel kvůli emisnímu skandálu odstoupit, si v roce 2014 vydělal 15,9 milionu eur (včetně příspěvků na jeho penzijní účet). V roce 2011 pobral rekordních 17 milionů eur.

\

Jak poznamenává list Handels­blatt, je to právě Volkswagen, který nedbal na vládou prosazovanou střídmost v odměňování topma­nagementu. Průměrný příjem člena představenstva byl v roce 2005 pod dvěma miliony eur. V roce 2014 si každý ze šéfů v průměru odnesl více než šest milionů eur.

\

Akcionáři Volkswagenu i veřejnost nyní netrpělivě čekají na odloženou valnou hromadu VW, jež se bude konat koncem dubna a na které bude zveřejněna zpráva o hospodaření koncernu v loňském roce. Akciový zákon dozorčím radám německých firem, jež jsou na burze, ukládá povinnost krátit "odpovídajícím způsobem" odměny, pokud se finanční situace podniku zhorší.

\

Autor: Václav Lavička

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.