Nejvyšší soud ČR vyřešil hlavní procesní otázky ohledně sporu o odškodné českých spotřebitelů za kauzu Dieselgate. Soudy začnou projednávat podstatu žaloby

decorative line

13. říjen 2020

Nejvyšší soud ČR rozhodl ve věci klientů společnosti SAFE DIESEL a jejich nároků vůči koncernu Volkswagen v kauze Dieselgate a s konečnou platností vyřešil hlavní procesní otázky věci, tedy zejména zda německý Volkswagen zmeškal lhůtu na vyjádření k žalobě, či nikoliv.

Věc se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 8, který projedná podstatu žaloby, tedy konkrétní nároky poškozených spotřebitelů v důsledku jednání koncernu Volkswagen v podobě montáže motorů se zakázaným softwarem. Společnost SAFE DIESEL tento posun v řízení vítá a věří, že české soudy se nyní přikloní na stranu poškozených, stejně jako tomu již je v řadě jiných zemí, např. v USA, Kanadě, Austrálii, Chile, a zejména v Německu. Společnost SAFE DIESEL bude pokračovat ve snaze zajistit poškozeným v Česku odškodnění a v nejbližší době plánuje rozšířit žalobu o dalších zhruba 140 nově přihlášených spotřebitelů. Ke společné žalobě se zájemci mohou stále připojit na webu společnosti www.safediesel.cz.

Společnost SAFE DIESEL nyní zastupuje ve sporu s koncernem Volkswagen už skoro 6 900 klientů a pro každého z nich nárokuje odškodné 220 000 Kč. Celková vymáhaná částka tedy přesahuje už 1,5 miliardy Kč. „V návaznosti na odškodnění 260 000 německých vlastníků vozidel koncernem Volkswagen a na letošní rozhodnutí nejvyššího německého soudu v Karlsruhe věříme, že i české soudy uznají nárok na odškodné pro naše klienty,“ říká František Honsa z advokátní kanceláře BBH, která poškozené klienty v kauze zastupuje. Zmíněný verdikt německého nejvyššího soudu potvrdil nárok německého vlastníka vozu H. Gilberta na vrácení kupní ceny, kterou za vůz zaplatil, ale se zohledněním již najetých kilometrů. Celkem mu tedy koncern Volkswagen má vyplatit v přepočtu zhruba 666 000 Kč.

Tento průlomový rozsudek a odškodnění 260 000 vlastníků vozidel v Německu koncernem Volkswagen dávají velkou naději i majitelům dotčených naftových vozů za hranicemi Německa. „Česká republika by v tomto případě jako člen Evropské unie neměla zůstat stranou. Koncern Volkswagen by měl ke spotřebitelům přistupovat jednotně, bez ohledu na členskou zemi, ve které nárok uplatňují. Nutno dodat, že česká legislativa v tomto ohledu vychází právě z té německé,“ doplňuje advokát František Honsa.

V Česku zatím Obvodní soud pro Prahu 8 ve svém rozsudku z 22. března 2019 konstatoval, že společnost Volkswagen Aktiengesellschaft uznala nároky českých spotřebitelů na odškodnění v kauze Dieselgate v hodnotě přes půl miliardy korun. Konkrétně se jednalo o 2 435 spotřebitelů, jejichž nároky byly prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL zažalovány do 7. září 2018. Nároky byly uznány ve výši 220 000 Kč na jednoho zákazníka, celková suma tedy činí 533 500 000 Kč spolu s úrokem
z prodlení a s náklady řízení. Rozsudek byl však zrušen odvolacím soudem a nyní se k němu vyjádřil právě Nejvyšší soud ČR.

Emisní skandál propukl před pěti lety, když americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v září oznámila, že v automobilech koncernu Volkswagen objevila „zařízení“, které dokáže ovlivnit množství vypouštěných emisí. Daný software umí rozpoznat, že automobil prochází emisním testem, během něhož vypouštěné škodlivé látky automaticky sníží. V USA Volkswagen vyplatil každému majiteli dotčeného vozu odškodné 5 100 až 10 000 dolarů a nabídl opravu či zpětný odkup těchto vozů. V Německu již koncern akceptoval pokutu ve výši jedné miliardy eur a odškodnění se domáhají stovky tisíc vlastníků dotčených vozidel v celé Evropě. V Česku se prodalo zhruba 165 000 dotčených vozidel. Německé státní zastupitelství podalo v souvislosti s emisní kauzou obžalobu proti vysokým manažerům koncernu Volkswagen, včetně bývalého předsedy představenstva Volkswagenu Martina Winterkorna, ve které vyčíslilo celkovou škodu způsobenou emisní kauzou na 78 miliard eur.

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.