Motory VW z aféry Dieselgate mají po úpravě vyšší spotřebu i poruchovost, zjistili v Británii

decorative line

18. květen 2017

Britský Autocar otestoval Volkswagen před úpravou a po ní. Motor 1.6 TDI má údajně po úpravě vyšší spotřebu v reálném provozu. Dochází k častějším regeneracím filtru DPF. Majitelé hlásí vyšší četnost závad, hlučnost i kouřivost. Roste údajně počet poruch systémů EGR a DPF.####

\

Se zajímavým zjištěním přišel britský magazín Autocar, který podrobil testům model Volkswagenu s motorem 1.6 TDI generace EA189. Ten spadá do tzv. aféry Dieselgate, neboť měl řídící jednotku, která v sobě měla zabudovaný program pro obcházení emisního testu. Hodnoty emisí oxidů dusíku (NOx) motory EA189 (tedy i jednotky 1.2 TDI a 2.0 TDI) plnily jen v laboratoři. Jakmile auto zjistilo, že jede v reálném provozu, zařízení se omezilo nebo úplně vypnulo.

\

Volkswagen musel přijít s nějakým servisním řešením a pro postižené motory připravil různé druhy úprav. Autocar připomíná, že kombinací motorů, modelů, převodovek a pohonů, kterých se aféra týká, je 750, takže pro každý musel přijít vlastní program. Není divu, že na tom Volkswagen pracoval mnoho měsíců.

\

Britský Autocar jedno takové servisně upravené auto otestoval ve spolupráci se svým sesterským magazínem What Car?. Šlo o Volkswagen Touran 1.6 TDI jednoho ze čtenářů, který vůz k testu zapůjčil. Výsledek? Auto má sice v reálném provozu výrazně nižší emise NOx, ale také o 6,5 % horší spotřebu paliva.

\

K testu bylo použito zařízení, které dokáže simulovat stále stejné a opakující se podmínky. Podle Autocaru pracuje testovací zařízení s maximální odchylkou 1 % mezi jednotlivými testy, většinou se chyba pohybuje do 0,5 %. Výsledný rozdíl spotřeby ve výši 6,5 % tak naznačuje, že úprava motoru 1.6 TDI nesplňuje, co Volkswagen sliboval. Tedy že nedojde ke zhoršení spotřeby.

\

Před úpravou měl motor spotřebu v simulaci reálného provozu 5,57 litru na 100 km, po úpravě se ale spotřeba zhoršila na 5,93 litru na 100 km. Emise NOx nicméně klesly z 0,639 g/km na 0,351 g/km. Ano, i to je výrazně víc než 0,18 g/km povolených normou. Ovšem zjištění nijak nevybočuje z jiných nezávislých testů, kdy v reálném provozu diesely homologované dle normy Euro 5 překračují schválené hodnoty dvojnásobně. I to je důvod, proč například EU dovolila automobilkám na přechodné období překračovat reálné emise NOx o 110 %.

\

Autocar se také odkazuje na nezávislé Volkswagen Diesel Customer Forum (VDCF), podle kterého po úpravách roste počet závad postižených motorů a jejich systémů. Vzrostl údajně počet lidí, kteří si stěžují na zvýšenou spotřebu, vyšší kouřivost, závady systému DPF, selhávání EGR a padání motorů do nouzového režimu. Vyšší je také počet majitelů, kteří oznamují závady vstřikování, turbodmychadel či vyšší hlučnost motoru.

\

Britské zastoupení Volkswagenu zareagovalo prohlášením, že většina problémů plyne z nedostatečné a chybné údržby a nadměrného opotřebení a že sama automobilka registruje zvýšený počet aut s odstraněným filtrem pevných částic nebo jinak neoficiálně upraveným motorem. Podle Volkswagenu se na automobilku zatím obrátilo méně než 1 % britských majitelů s tím, že motor po úpravě nefunguje správně.

\

K samotnému testu, který provedl Autocar, se Volkswagen vyjadřovat nechtěl, neboť nezná přesnou metodiku, podle které se test prováděl. Automobilka trvá na tom, že všechny úpravy postižených motorů odpovídají normě a že se jejich normovaná spotřeba nezvýší.

\

Zdroj článku: www.autobible.euro.cz

\

Český článek se odkazuje na www.autocar.co.uk

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.