Motory VW z aféry Dieselgate mají po úpravě vyšší spotřebu i poruchovost, zjistili v Británii

decorative line

18. květen 2017

Britský Autocar otestoval Volkswagen před úpravou a po ní. Motor 1.6 TDI má údajně po úpravě vyšší spotřebu v reálném provozu. Dochází k častějším regeneracím filtru DPF. Majitelé hlásí vyšší četnost závad, hlučnost i kouřivost. Roste údajně počet poruch systémů EGR a DPF.####

\

Se zajímavým zjištěním přišel britský magazín Autocar, který podrobil testům model Volkswagenu s motorem 1.6 TDI generace EA189. Ten spadá do tzv. aféry Dieselgate, neboť měl řídící jednotku, která v sobě měla zabudovaný program pro obcházení emisního testu. Hodnoty emisí oxidů dusíku (NOx) motory EA189 (tedy i jednotky 1.2 TDI a 2.0 TDI) plnily jen v laboratoři. Jakmile auto zjistilo, že jede v reálném provozu, zařízení se omezilo nebo úplně vypnulo.

\

Volkswagen musel přijít s nějakým servisním řešením a pro postižené motory připravil různé druhy úprav. Autocar připomíná, že kombinací motorů, modelů, převodovek a pohonů, kterých se aféra týká, je 750, takže pro každý musel přijít vlastní program. Není divu, že na tom Volkswagen pracoval mnoho měsíců.

\

Britský Autocar jedno takové servisně upravené auto otestoval ve spolupráci se svým sesterským magazínem What Car?. Šlo o Volkswagen Touran 1.6 TDI jednoho ze čtenářů, který vůz k testu zapůjčil. Výsledek? Auto má sice v reálném provozu výrazně nižší emise NOx, ale také o 6,5 % horší spotřebu paliva.

\

K testu bylo použito zařízení, které dokáže simulovat stále stejné a opakující se podmínky. Podle Autocaru pracuje testovací zařízení s maximální odchylkou 1 % mezi jednotlivými testy, většinou se chyba pohybuje do 0,5 %. Výsledný rozdíl spotřeby ve výši 6,5 % tak naznačuje, že úprava motoru 1.6 TDI nesplňuje, co Volkswagen sliboval. Tedy že nedojde ke zhoršení spotřeby.

\

Před úpravou měl motor spotřebu v simulaci reálného provozu 5,57 litru na 100 km, po úpravě se ale spotřeba zhoršila na 5,93 litru na 100 km. Emise NOx nicméně klesly z 0,639 g/km na 0,351 g/km. Ano, i to je výrazně víc než 0,18 g/km povolených normou. Ovšem zjištění nijak nevybočuje z jiných nezávislých testů, kdy v reálném provozu diesely homologované dle normy Euro 5 překračují schválené hodnoty dvojnásobně. I to je důvod, proč například EU dovolila automobilkám na přechodné období překračovat reálné emise NOx o 110 %.

\

Autocar se také odkazuje na nezávislé Volkswagen Diesel Customer Forum (VDCF), podle kterého po úpravách roste počet závad postižených motorů a jejich systémů. Vzrostl údajně počet lidí, kteří si stěžují na zvýšenou spotřebu, vyšší kouřivost, závady systému DPF, selhávání EGR a padání motorů do nouzového režimu. Vyšší je také počet majitelů, kteří oznamují závady vstřikování, turbodmychadel či vyšší hlučnost motoru.

\

Britské zastoupení Volkswagenu zareagovalo prohlášením, že většina problémů plyne z nedostatečné a chybné údržby a nadměrného opotřebení a že sama automobilka registruje zvýšený počet aut s odstraněným filtrem pevných částic nebo jinak neoficiálně upraveným motorem. Podle Volkswagenu se na automobilku zatím obrátilo méně než 1 % britských majitelů s tím, že motor po úpravě nefunguje správně.

\

K samotnému testu, který provedl Autocar, se Volkswagen vyjadřovat nechtěl, neboť nezná přesnou metodiku, podle které se test prováděl. Automobilka trvá na tom, že všechny úpravy postižených motorů odpovídají normě a že se jejich normovaná spotřeba nezvýší.

\

Zdroj článku: www.autobible.euro.cz

\

Český článek se odkazuje na www.autocar.co.uk

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.