Dopis ministrovi dopravy Ťokovi

decorative line

6. září 2016

Společnost SAFE DIESEL, která chrání zájmy českých spotřebitelů dotčených emisním skandálem, se rozhodla zaslat otevřený dopis ministrovi dopravy Danu Ťokovi. Jsme přesvědčeni, že by Ministerstvo dopravy ČR mělo přehodnotit svůj přístup a začít aktivně přistupovat k řešení emisního skandálu. Celý text dopisu najdete níže ####

\

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jako společníci a jednatelé společnosti SAFE DIESEL s.r.o. (dále jen „SAFE DIESEL“), kterou jsme založili na konci roku 2015 v reakci na vypuknutí emisního skandálu koncernu Volkswagen s ohledem na naše bohaté zkušenosti v automobilovém průmyslu, smysl pro spravedlnost a především ve snaze donutit koncern Volkswagen k sebereflexi a k odpovědnosti.

\

Hlavním cílem společnosti SAFE DIESEL je chránit zájmy a prosazovat oprávněné nároky českých spotřebitelů a dalších vlastníků vozidel z koncernu Volkswagen, kteří jsou postiženi jím zaviněným emisním skandálem. Naše společnost se konkrétně snaží přispět k tomu, aby tyto osoby stejně jako dotčené subjekty v USA obdržely spravedlivé odškodnění za újmu vzniklou podvodným jednáním tohoto koncernu, neboť jsme přesvědčeni, že čeští občané mají mít stejná práva a nároky jako občané v zahraničí. Společnost SAFE DIESEL se také snaží úzce spolupracovat s evropskými komisařkami Elżbietou Bieńkowskou a Věrou Jourovou a zahraničními orgány, které mají shodný zájem na dosažení kompenzace pro všechny poškozené subjekty a současná opatření koncernu považují za nedostatečná.

\

S ohledem na naše zkušenosti s tím, jak se k emisnímu skandálu staví jiné zahraniční orgány, máme za to, že Ministerstvo dopravy ČR dostatečně nevyužívá svých pravomocí k ochraně práv a oprávněných zájmů českých spotřebitelů a dalších poškozených osob v České republice a svojí činností spíše podporuje koncern Volkswagen, který se snaží bagatelizovat odpovědnost za své protiprávní jednání a odmítá poskytnout svým českým zákazníkům odpovídající kompenzaci. Ministerstvo dopravy ČR tak zastává naprosto opačný přístup než zahraniční orgány, včetně Evropské komise, které se naopak snaží aktivně bránit zájmy poškozených a získat pro ně kompenzaci v nejvyšší možné míře, neboť jsou si vědomy omezených možností jednotlivců při uplatňování práv vůči silnému koncernu. Jsou to přitom právě obdobné orgány jako Ministerstvo dopravy ČR, které již přinutily koncern Volkswagen nést část následků jeho protiprávního jednání a zásadním způsobem přispěly k vyplacení odškodného ve prospěch poškozených v zahraničí.

\

Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že by Ministerstvo dopravy ČR mělo přehodnotit svůj dosavadní přístup a začít aktivně přistupovat k řešení emisního skandálu ve prospěch českých spotřebitelů a dalších poškozených osob v České republice.
Jsme si přitom vědomi skutečnosti, že Ministerstvo dopravy ČR má zájem na zachování dobrých vztahů s koncernem Volkswagen a jeho společností ŠKODA AUTO a.s. (dále jen „ŠKODA“), která má v České republice historicky významné postavení a nadstandardní vliv. Tento vliv by však neměl koncernu Volkswagen umožňovat chránit své zájmy prostřednictvím státních orgánů způsobem, který je poškozeným osobám a subjektům chránícím jejich zájmy odpírán.

\

V této souvislosti poukazujeme konkrétně na veřejně dostupné informace, z nichž vyplývá, že Ministerstvo dopravy ČR umožnilo koncernu Volkswagen nepřímo využít neveřejných údajů z registru silničních vozidel a oslovit prostřednictvím příspěvkové organizace ministerstva, Centra služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSSD“), poškozené s výzvou k dobrovolné servisní prohlídce. Obdobným způsobem měla zájem využít služeb CSSD také společnost SAFE DIESEL, a to za účelem poskytnout poškozeným úplné informace ohledně skutečností souvisejících se servisní prohlídkou a seznámit je srozumitelnou formou s jejich právy podle obecně závazných právních předpisů. Skeny dopisů zaslaných CSSD přikládáme pro Vaši informaci k tomuto dopisu. Žádost naší společnosti však zůstala do dnešního dne bez jakékoli odezvy. V souvislosti s výše uvedeným žádáme Ministerstvo dopravy ČR, aby CSSD, jako své příspěvkové organizaci, uložilo povinnost poskytnout společnosti SAFE DIESEL stejnou službu rozeslání informačních letáků, jakou poskytlo společnosti ŠKODA. Zdůrazňujeme, že služba byla společnosti ŠKODA poskytnuta ze strany Ministerstva dopravy ČR, potažmo CSSD, dobrovolně, aniž by zde existoval závažný právní zájem, neboť společnost ŠKODA deklarovala bezpečnost svých vozidel dotčených uvedeným skandálem a tudíž v takových případech nejsou servisní prohlídky automobilů v České republice povinné. Je tedy nepřípustné, aby poskytnutí stejné služby bylo bezdůvodně odepřeno naší společnosti, která navíc vystupuje na ochranu práv poškozených subjektů, kteří jsou jako jednotlivci vůči koncernu Volkswagen ve výrazně slabším postavení, a proto společnosti SAFE DIESEL svědčí ospravedlnitelný zájem na ochraně slabší strany. Ochrana slabší strany je koneckonců jednou ze stěžejních zásad soukromého práva, jakož i celého právního systému České republiky vůbec.

\

Samotné Ministerstvo dopravy ČR tak v současné době nepřímo přispívá k udržování stavu, kdy poškozeným v České republice nejsou dostatečně poskytovány informace o jejich oprávněných nárocích a také o nezbytnosti provést servisní prohlídku dotčených vozidel. Vy sám jako ministr dopravy jste přitom v diskuzi deníku Blesk uvedl, že dotčená vozidla nejsou v souladu se schválenou homologací a současně jste čtenáře odkázal na servis koncernu Volkswagen s požadavkem na opravu vozidla tak, aby vyhovovalo zákonu. Nedostatečné povědomí o právech poškozených a o rizicích plynoucích z užívání dotčených vozidel bez potřebné opravy dokládá také Vaše další vyjádření ve zmíněné diskuzi, ve kterém jste naznačil, že svolávacích akcí se účastní minimum Čechů.

\

Věříme, že na základě této výzvy Ministerstvo dopravy ČR zajistí, aby společnosti SAFE DIESEL byla poskytnuta stejná služba distribuce informačních letáků, jaká byla poskytnuta společnosti ŠKODA, a že změní svůj dosavadní přístup a začne obdobně jako zahraniční orgány více upřednostňovat zájmy poškozených protiprávním jednáním koncernu Volkswagen před zájmy tohoto koncernu.
V této souvislosti bychom chtěli také závěrem podotknout, že naše společnost bude nadále všemi zákonnými prostředky usilovat o poskytnutí náležité kompenzace všem poškozeným v České republice, a to jak prostřednictvím orgánů českých (včetně Vlády ČR), tak i zahraničních.
S uctivým pozdravem,

\

Ing. Vladimír Neuman a Petr Effenberger, jednatelé
SAFE DIESEL s.r.o.

Aktuality

decorative line

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


SAFE DIESEL s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04654846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 251543 (dále „SAFE DIESEL“), přistupuje k ochraně osobních údajů svých klientů a jiných dotčených fyzických osob jako k jedné ze svých priorit. Z tohoto důvodu SAFE DIESEL zavedla, dodržuje a pravidelně aktualizuje opatření, která mají za cíl zajistit maximální ochranu jí zpracovávaných osobních údajů těchto osob (tzv. subjektů údajů). Součástí těchto opatření jsou tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), které shrnují základní informace o tom, jaké osobní údaje SAFE DIESEL v rámci své činnosti zpracovává, včetně informací o tom, pro jaké časové období a z jakého důvodu tak činí.

Tyto Zásady zároveň obsahují základní informace o právech, která subjektům údajů přiznává evropské nařízení GDPR1 a další související právní předpisy.

1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci činnosti SAFE DIESEL dochází ke zpracovávání následujících kategorií osobních údajů:

 1. identifikační údaje – například jméno a příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČ a číslo identifikačních dokladů;
 2. kontaktní údaje – například telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, jiné komunikační adresy nebo kontakty na sociálních sítích;
 3. údaje o vozidle – například VIN vozidla, které umožní ověřit, zda jde o vozidlo dotčené tzv. emisním skandálem Diesel Gate;
 4. údaje o poskytovaných službách – například specifikace činností prováděných v souvislosti s ochranou práv a vymáhání nároků subjektů údajů ze strany SAFE DIESEL; a
 5. údaje z komunikace mezi SAFE DIESEL a subjektem údajů – například údaje poskytnuté subjektem údajů v souvislosti se sjednáváním a plněním komisionářských smluv, které nespadají pod některou z výše uvedených kategorií.

2. ÚČELY, PRÁVNÍ DŮVODY A JINÉ OKOLNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou SAFE DIESEL vždy zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely, ke kterým jsou tyto osobní údaje potřebné. Ke zpracování osobních údajů dochází vždy na základě určitého zákonného důvodu a v jeho mezích.

SAFE DIESEL zpracovává osobní údaje zejména za následujícími účely a na základě uvedených zákonných důvodů:

 1. pro účely registrace u společnosti SAFE DIESEL (sjednávání či splnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. k plnění závazků z komisionářské smlouvy (sjednávání či splnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 3. k plnění právních povinností , například daňových (splnění právní povinnosti ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a
 4. pro účely realizace oprávněného zájmu SAFE DIESEL , například v souvislosti s vymáháním svých pohledávek vůči subjektu údajů či předcházení možným podvodům (oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Veškeré osobní údaje jsou ze strany SAFE DIESEL zpracovávány právě pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází k jejich zpracování způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

SAFE DIESEL zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy. V případě zpracování osobních údajů souvisejícího s uzavřením a plněním komisionářské smlouvy jsou údaje konkrétně zpracovávány po dobu trvání komisionářské smlouvy.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu (je-li takový pro určitý účel udělen) je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SAFE DIESEL získává osobní údaje zejména od:

 1. subjektů údajů, např. v souvislosti s procesem registrace a uzavřením komisionářské smlouvy; a
 2. z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SAFE DIESELÍLENÍ S JINÝMI SPRÁVCI

Při své činnosti využívá SAFE DIESEL služeb odborných specializovaných subjektů, například marketingových agentur, dodavatelů IT služeb a jiných dodavatelů. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaje pro SAFE DIESEL a výlučně v souladu s jejími pokyny. Těmito zpracovateli jsou zejména:

 1. BBH, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ 11000, IČ: 26143119; a
 2. Cyber Fox,s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 25673360.

SAFE DIESEL předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR či soudů) nebo při ochraně svých práv (např. při vymáhání pohledávek). K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

SAFE DIESEL kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožňuje subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří zejména:

5.1. Právo na přístup k osobním údajům

Podle článku 15 GDPR má subjekt údajů právo získat od SAFE DIESEL potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo k nim získat přístup.

V rámci práva na přístup k osobním údajům má subjekt údajů dále právo na informaci o (a) účelu zpracování osobních údajů, (b) kategorii dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, (d) plánované době uložení osobních údajů, (e) existenci práva požadovat od SAFE DIESEL opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), (g) zdroji osobních údajů a (h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, má subjekt údajů právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti o poskytnutí kopie bude mít SAFE DIESEL právo účtovat přiměřený poplatek na úhradu vzniklých nákladů.

Jestliže subjekt údajů požádá o přístup k osobním údajům a související informace elektronickou formou, budou mu poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu (.pdf, .doc, .xls), ledaže subjekt požádá o jejich poskytnutí v listinné podobě.

5.2. Právo na opravu

Dle článku 16 GDPR má subjekt údajů právo, aby SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má dle článku 17 GDPR právo na to, aby SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje a SAFE DIESEL bez zbytečného odkladu tyto údaje vymaže, pokud (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti SAFE DIESEL, nebo (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Práva na výmaz se však nelze domáhat, je-li další zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků SAFE DIESEL a z dalších důvodů předvídaných GDPR.

5.4. Právo na omezení zpracování

Dle článku 18 GDPR má subjekt údajů právo žádat SAFE DIESEL, aby omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů považuje za protiprávní a žádá omezení zpracování, (c) SAFE DIESEL osobní údaje nadále nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nedošlo k jejímu vypořádání.

Pokud dojde k omezení zpracování, SAFE DIESEL nebude údaje dále zpracovávat (s výjimkou jejich uložení), ledaže by k tomu udělil subjekt údajů souhlas či by bylo takové zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.

O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů ze strany SAFE DIESEL předem informován.

5.5. Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

SAFE DIESEL v souladu s článkem 19 GDPR oznámí veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů jednotlivým příjemcům osobních údajů, jimž byly osobní údaje zpřístupněny. To neplatí, pokud se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. SAFE DIESEL o příjemcích subjekt údajů informuje, pokud o takovou informací požádá.

5.6. Právo na přenositelnost údajů

Dochází-li k automatizovanému zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů či v souvislosti se sjednáváním či plněním smlouvy, má subjekt údajů právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má dále právo tyto údaje předat jinému správci nebo požádat SAFE DIESEL, je-li to technicky proveditelné, aby je tomuto jinému správci sama předala přímo. Jestliže by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod jiných osob, SAFE DIESEL nebude moci žádosti o přenos údajů vyhovět.

5.7. Právo vznést námitku

Dle článku 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud jde o zpracování osobních údajů ze strany SAFE DIESEL pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (taková zpracování však SAFE DIESEL zásadně neprovádí), na základě oprávněných zájmů či pro účely přímého marketingu. Jestliže SAFE DIESEL neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou osobní údaje dále zpracovávány.

V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vč. profilování), nebudou ze strany SAFE DIESEL osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány bez ohledu na to, zda existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování.

5.8. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Dle článku 22 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

SAFE DIESEL nečiní žádná rozhodnutí s právními účinky pro subjekt údajů výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování. Každé rozhodnutí SAFE DIESEL je zásadně činěno po posouzení k tomu příslušnou kvalifikovanou fyzickou osobou.

6. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V jakékoli záležitosti týkající se osobních údajů je možné SAFE DIESEL kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese dpo@safediesel.cz nebo písemně na adrese SAFE DIESEL s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se může subjekt údajů či jiná osoba obracet s jakýmikoliv žádostmi či podněty týkajícími se ochrany osobních údajů v SAFE DIESEL. V případě, že žádost či podnět bude obsahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace pro vyřízení, bude SAFE DIESEL či pověřenec pro ochranu osobních údajů příslušnou osobu zpravidla kontaktovat a informovat o přijatém opatření. V opačném případě tuto osobu vyzve k doplnění žádosti či podnětu.

V případě potřeby může subjekt údajů kontaktovat SAFE DIESEL také na e-mailové adrese kontakt@safediesel.cz nebo telefonním čísle +420 220 930 279.

7. ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit se stížností na dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111.

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018.


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ GDPR“).