Dopis ministrovi dopravy Ťokovi

decorative line

6. září 2016

Společnost SAFE DIESEL, která chrání zájmy českých spotřebitelů dotčených emisním skandálem, se rozhodla zaslat otevřený dopis ministrovi dopravy Danu Ťokovi. Jsme přesvědčeni, že by Ministerstvo dopravy ČR mělo přehodnotit svůj přístup a začít aktivně přistupovat k řešení emisního skandálu. Celý text dopisu najdete níže ####

\

Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás jako společníci a jednatelé společnosti SAFE DIESEL s.r.o. (dále jen „SAFE DIESEL“), kterou jsme založili na konci roku 2015 v reakci na vypuknutí emisního skandálu koncernu Volkswagen s ohledem na naše bohaté zkušenosti v automobilovém průmyslu, smysl pro spravedlnost a především ve snaze donutit koncern Volkswagen k sebereflexi a k odpovědnosti.

\

Hlavním cílem společnosti SAFE DIESEL je chránit zájmy a prosazovat oprávněné nároky českých spotřebitelů a dalších vlastníků vozidel z koncernu Volkswagen, kteří jsou postiženi jím zaviněným emisním skandálem. Naše společnost se konkrétně snaží přispět k tomu, aby tyto osoby stejně jako dotčené subjekty v USA obdržely spravedlivé odškodnění za újmu vzniklou podvodným jednáním tohoto koncernu, neboť jsme přesvědčeni, že čeští občané mají mít stejná práva a nároky jako občané v zahraničí. Společnost SAFE DIESEL se také snaží úzce spolupracovat s evropskými komisařkami Elżbietou Bieńkowskou a Věrou Jourovou a zahraničními orgány, které mají shodný zájem na dosažení kompenzace pro všechny poškozené subjekty a současná opatření koncernu považují za nedostatečná.

\

S ohledem na naše zkušenosti s tím, jak se k emisnímu skandálu staví jiné zahraniční orgány, máme za to, že Ministerstvo dopravy ČR dostatečně nevyužívá svých pravomocí k ochraně práv a oprávněných zájmů českých spotřebitelů a dalších poškozených osob v České republice a svojí činností spíše podporuje koncern Volkswagen, který se snaží bagatelizovat odpovědnost za své protiprávní jednání a odmítá poskytnout svým českým zákazníkům odpovídající kompenzaci. Ministerstvo dopravy ČR tak zastává naprosto opačný přístup než zahraniční orgány, včetně Evropské komise, které se naopak snaží aktivně bránit zájmy poškozených a získat pro ně kompenzaci v nejvyšší možné míře, neboť jsou si vědomy omezených možností jednotlivců při uplatňování práv vůči silnému koncernu. Jsou to přitom právě obdobné orgány jako Ministerstvo dopravy ČR, které již přinutily koncern Volkswagen nést část následků jeho protiprávního jednání a zásadním způsobem přispěly k vyplacení odškodného ve prospěch poškozených v zahraničí.

\

Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčeni, že by Ministerstvo dopravy ČR mělo přehodnotit svůj dosavadní přístup a začít aktivně přistupovat k řešení emisního skandálu ve prospěch českých spotřebitelů a dalších poškozených osob v České republice.
Jsme si přitom vědomi skutečnosti, že Ministerstvo dopravy ČR má zájem na zachování dobrých vztahů s koncernem Volkswagen a jeho společností ŠKODA AUTO a.s. (dále jen „ŠKODA“), která má v České republice historicky významné postavení a nadstandardní vliv. Tento vliv by však neměl koncernu Volkswagen umožňovat chránit své zájmy prostřednictvím státních orgánů způsobem, který je poškozeným osobám a subjektům chránícím jejich zájmy odpírán.

\

V této souvislosti poukazujeme konkrétně na veřejně dostupné informace, z nichž vyplývá, že Ministerstvo dopravy ČR umožnilo koncernu Volkswagen nepřímo využít neveřejných údajů z registru silničních vozidel a oslovit prostřednictvím příspěvkové organizace ministerstva, Centra služeb pro silniční dopravu (dále jen „CSSD“), poškozené s výzvou k dobrovolné servisní prohlídce. Obdobným způsobem měla zájem využít služeb CSSD také společnost SAFE DIESEL, a to za účelem poskytnout poškozeným úplné informace ohledně skutečností souvisejících se servisní prohlídkou a seznámit je srozumitelnou formou s jejich právy podle obecně závazných právních předpisů. Skeny dopisů zaslaných CSSD přikládáme pro Vaši informaci k tomuto dopisu. Žádost naší společnosti však zůstala do dnešního dne bez jakékoli odezvy. V souvislosti s výše uvedeným žádáme Ministerstvo dopravy ČR, aby CSSD, jako své příspěvkové organizaci, uložilo povinnost poskytnout společnosti SAFE DIESEL stejnou službu rozeslání informačních letáků, jakou poskytlo společnosti ŠKODA. Zdůrazňujeme, že služba byla společnosti ŠKODA poskytnuta ze strany Ministerstva dopravy ČR, potažmo CSSD, dobrovolně, aniž by zde existoval závažný právní zájem, neboť společnost ŠKODA deklarovala bezpečnost svých vozidel dotčených uvedeným skandálem a tudíž v takových případech nejsou servisní prohlídky automobilů v České republice povinné. Je tedy nepřípustné, aby poskytnutí stejné služby bylo bezdůvodně odepřeno naší společnosti, která navíc vystupuje na ochranu práv poškozených subjektů, kteří jsou jako jednotlivci vůči koncernu Volkswagen ve výrazně slabším postavení, a proto společnosti SAFE DIESEL svědčí ospravedlnitelný zájem na ochraně slabší strany. Ochrana slabší strany je koneckonců jednou ze stěžejních zásad soukromého práva, jakož i celého právního systému České republiky vůbec.

\

Samotné Ministerstvo dopravy ČR tak v současné době nepřímo přispívá k udržování stavu, kdy poškozeným v České republice nejsou dostatečně poskytovány informace o jejich oprávněných nárocích a také o nezbytnosti provést servisní prohlídku dotčených vozidel. Vy sám jako ministr dopravy jste přitom v diskuzi deníku Blesk uvedl, že dotčená vozidla nejsou v souladu se schválenou homologací a současně jste čtenáře odkázal na servis koncernu Volkswagen s požadavkem na opravu vozidla tak, aby vyhovovalo zákonu. Nedostatečné povědomí o právech poškozených a o rizicích plynoucích z užívání dotčených vozidel bez potřebné opravy dokládá také Vaše další vyjádření ve zmíněné diskuzi, ve kterém jste naznačil, že svolávacích akcí se účastní minimum Čechů.

\

Věříme, že na základě této výzvy Ministerstvo dopravy ČR zajistí, aby společnosti SAFE DIESEL byla poskytnuta stejná služba distribuce informačních letáků, jaká byla poskytnuta společnosti ŠKODA, a že změní svůj dosavadní přístup a začne obdobně jako zahraniční orgány více upřednostňovat zájmy poškozených protiprávním jednáním koncernu Volkswagen před zájmy tohoto koncernu.
V této souvislosti bychom chtěli také závěrem podotknout, že naše společnost bude nadále všemi zákonnými prostředky usilovat o poskytnutí náležité kompenzace všem poškozeným v České republice, a to jak prostřednictvím orgánů českých (včetně Vlády ČR), tak i zahraničních.
S uctivým pozdravem,

\

Ing. Vladimír Neuman a Petr Effenberger, jednatelé
SAFE DIESEL s.r.o.

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.