VW připustil, že s opravou „cinklých” TDI jsou problémy. Řešit ale bude jen některé

decorative line

9. červen 2017

Němci připouští, že procento zákazníků může mít ke stížnostem ohledně přehrání softwaru pádný důvod. Všechna auta ale nepřezkoumají.####

\

Kauza Dieselgate změnila svět. Před odhalením podvodu Volkswagenu byla naftová auta alespoň v Evropě preferována, dnes se od nich začíná stále více lidí odvracet. Patrné je to nejen v Německu, ale také ve Velké Británii, která byla taktéž považována za jednu z tradičních bašt dieselových motorů. V květnu letošního roku jejich prodeje klesly o 20 procent - z celkového množství 186 265 registrací totiž na „naftožrouty“ připadá jen 81 489 kusů, což odpovídá 43,7% trhu.

\

Lze samozřejmě podotknout, že poklesu se dočkal celý trh (o 8,5 %), Britové již druhý měsíc jedou dle nových regulí. Na jejich základě byly stanoveny nové poplatky odvozené od emisí CO2, jež nyní citelně zdražují vlastnictví malých aut. Tedy těch, které tvoří majoritní podíl na registracích. Nicméně i přesto došlo kupříkladu u benzinových aut k růstu (+0,4 %), vozy osazené alternativním zdrojem pohonu jsou výše dokonce o 46,7 % a rázem jim patří již 4,4% podíl na trhu.

\

Je pravděpodobné, že za odklonem od dieselů stojí především skandál německé automobilky. A nikoliv jen podvod samotný, ale také některé problematické důsledky následných oprav. Na ty si stěžuje stále více motoristů, dle nichž modifikace sice možná na jedné straně snížily emise NOx, na druhé straně ale zvýšily spotřebu. A co je možná horší, negativních změn doznala i jízdní dynamika. VW tak měl svými modifikacemi zničit do té doby perfektně fungující vozy.

\

Němci dosud na tyto stížnosti příliš nereagovali a problémy nepřipouštěli. Jen se bránili tím, že oprava je schválena úřady a nemá nikterak ovlivnit ani spotřebu, ani zrychlení či třeba výkon a točivý moment vozu. Aktuálně ovšem začínají obracet a připouští, že by k nějakým nesrovnalostem skutečně mohlo dojít. Proto prý budou pečlivě sledovány stížnosti zákazníků, ovšem jen těch, kteří mají vůz s nájezdem menším než 257 tisíc kilometrů a u něhož k přehrání softwaru došlo v uplynulých 24 měsících.

\

Volkswagen chce tímto krokem navýšit důvěru v ony modifikace, přičemž v tiskovém prohlášení uvedl, že „méně než jedno procento britských zákazníků, kteří vlastní dotčený vůz koncernu VW Group, u nějž byla provedena technická oprava, nahlásilo nějaký problém. To znamená, že 99 % zákazníků je spokojeno s aplikací modifikace, která je samozřejmě prováděna zdarma. Naší prioritou je podívat se na auta onoho velmi malého počtu zákazníků, kteří nahlásili nějaký problém.“

\

Pokud Volkswagen skutečně najde závadu, jež byla způsobena přehráním softwaru, pak bude „jednat zodpovědně a rychle, v souladu s dobrými mravy, aby odpověděl na smysluplné stížnosti zákazníků“. Takové je alespoň tiskové prohlášení značky. Nespokojené hlasy ale nezaznívají pouze z Británie, ale také z jiných zemí. Jsme tedy zvědavi, jak bude VW reagovat v dalších zemích, Českou a Slovenskou republiku nevyjímaje.

\

Zdroj článku: www.autoforum.cz

\

Víc informací zde: www.autocar.co.uk

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.