VW připustil prodej Scanie a Manu kvůli Dieselgate, ale jen v nejhorším případě

decorative line

11. únor 2016

Němci se zbaví divize nákladních vozů pouze ve chvíli, kdy finální účet za podvod naroste na více než bilion korun. Zda se to stane, je otázkou. ####

\

O kauze Dieselgate se bez ustání hovoří již šestý měsíc v kuse. Dosud však nikdo neví, kolik bude celý skandál německou automobilku stát. Prozatím víme pouze tolik, že Volkswagen dostal v Brazílii pokutu ve výši zhruba 333,2 milionů korun. O trochu shovívavější pak byla Jižní Korea, kde podvod značku vyjde na 311,2 mil. Kč. Spojené státy pak sice VW Group žalují o nemalého 1,2 bilionu korun, nicméně podle expertů jim soud až takové odškodné nepřiřkne - finální účet by se měl spíše pohybovat okolo „pouhých“ 12 až 24 miliard korun.

\

Ačkoliv se ani v takovém případě nejedná o malou sumu, likvidační rozhodně není. Nicméně je k ní třeba přičíst také výdaje za svolávací akce, možný zpětný odkup vozidel a nejspíše i náklady a kompenzace civilních žalob. Volkswagen tak nakonec zřejmě bude muset vytáhnout z kapsy více než odložených 6,7 miliardy Eur (cca 181,1 miliardy korun), což mnohé přivádí k otázce, jak automobilka nakonec veškeré dozvuky dieselového skandálu pokryje.

\

V tomto směru zde zazněla již celá řada spekulací, přičemž jednou z nich byl i možný odprodej divize nákladních automobilů. Němci sice nedávno prohlásili, že se nehodlají zbavit žádné ze svých 12 značek, nicméně mluvčí Scanie a Manu naznačil, že se evidentně počítá s veškerými variantami: „Jsme nadále otevřeni všem možnostem, ať se to již týká možné expanze do zámoří, možného převzetí nebo vstupu na burzu.“

\

To jinými slovy znamená, že obě zmíněné automobilky mohou skončit v cizích rukou. Stejně jako ovšem může Volkswagen získat potřebné finance primárním úpisem akcií. Jelikož si ovšem automobilka zvládla zajistit financování případných výdajů díky řadě bankovních úvěrů ve výši 20 mld. USD (479 mld. Kč), aktuálně skutečně příliš nepočítáme s tím, že by Scania, Man či dokonce Ducati změnily majitele.

\

Jak jsme ovšem naznačili, vše závisí na výši finálního účtu za celý skandál. Pokud bude naplněn nejčernější scénář, pak by VW měl podvod vyjít celkově na 55 miliard dolarů (1,32 bilionu korun). V ten moment by již Němci měli problém, neboť by jim nestačila ani odložená rezerva, ani onen úvěr, ani peníze utržené za divizi nákladních aut, jejíž hodnota se aktuálně pohybuje okolo 13,5 mld. USD (323,3 miliard korun).

\

Autor: Petr Prokopec

\

Zdroj

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.