VW otočil. Výsledky interního šetření kauzy Dieselgate nezveřejní, proč asi?

decorative line

26. duben 2016

Hned dvě právnické kanceláře koncernu doporučují utajení kvůli „neakceptovatelným rizikům“. Ovlivněna by mohla být pozice VW i ekonomické výsledky. Minulý týden došlo k zásadnímu průlomu v kauze Dieselgate. ####  

\

Koncern VW Group dosáhl shody s americkými úřady a nakonec dost možná vykoupí zpět až 482 000 vozů osazených motory TDI EA 189. Mimo to majitelům nabídne uspokojivou kompenzaci a bude muset i založit fondy, ze kterých bude financována ochrana životního prostředí. Dieselový skandál tím není definitivně u konce, přesto je to pro Volkswagen podstatný posun vpřed.

\

Jak jsme rovněž informovali již minulý týden, lidé z právnické kanceláře Jones Day provádějící interní šetření ve firmě zatím svou práci zcela nedokončili. Důvodem je nejen obří množství dat, které je třeba prostudovat, ale také kódy, jimiž se interní dokumenty hemží. Firma tak nyní naznačila, že finální report nejspíše bude k dispozici až ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Přesto měl být zveřejněn včetně předběžných výsledků. teď je vše jinak.

\

Volkswagen nyní v tiskovém prohlášení uvedl, že jak firma Jones Day, tak i další právní kancelář Sullivan & Cromwell, přišly s doporučením, aby výsledky zůstaly utajeny. Důvodem jsou „neakceptovatelná rizika“, jimž by automobilka musela čelit. A stále nebyly dokončeny výslechy všech zaměstnanců, pročež by mohlo dojít k ovlivnění svědků.

\

Mimo to by mohla být oslabena pozice Volkswagenu při vyjednávání s americkým Ministerstvem spravedlnosti, které koncern kvůli znečištění ovzduší a životního prostředí žaluje o 46 miliard dolarů (cca 1,1 trilionu korun). Obdobně se pak právníci vyjadřují v souvislosti s jednáním s organizacemi EPA, CARB, Hospodářskou komorou či státními návladními. A zmiňován je také možný negativní dopad na finanční výsledky, pochopitelně.

\

Formálních důvodů k utajení výsledků šetření je tedy více než dost, ty pravé jsou otázkou. Přímo se nabízí, že za vším stojí již nějaké konkrétní zjištění, které by situaci koncernu dále ztížilo či ukázalo na osoby, jenž jsou pro VW Group klíčové.

\

Na druhou stranu je třeba říci, že celé vyšetřování bylo iniciativou Volkswagenu a nikdo jej nenutil ani k němu, ani k avízu jeho pozdějšího zveřejnění. Spíše se tedy divíme, že VW nyní s touto zprávou přichází, má totiž přesně opačný efekt než případné pozitivní vnímání otevřenosti firmy veřejností při řešení celé kauzy. Kdyby VW zveřejnil cokoli nebo potichu nezveřejnil nic, pro svou image VW by zřejmě udělal více...

\

Autor: Petr Prokopec

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.