Rakouští právníci shromažďují žaloby proti Volkswagenu kvůli aféře Dieselgate

decorative line

11. červenec 2017

Rakouský list Der Standard popisuje začátek akce právní organizace Cobin Claims, která se v souvislosti s takzvanou aférou Dieselgate napříč Rakouskem snaží shromáždit zákazníky automobilky Volkswagen.

\

Za falšování emisí automobilů poháněných dieselovými motory, která se týká nejen Volkswagenu, ale také české Škody Auto, už koncern zaplatil tučné odškodné a pokutu ve Spojených státech amerických.

\

Zástupci organizace Cobin Claims prohlásili, že cílem jejich aktivity je zajistit, aby nárok na případné odškodné v souvislosti s aférou falšování emisí dieselových motorů nezaniknul coby promlčený.

\

Svou právní akci považuji za jedinečnou, protože se do ní mohou zapojit spotřebitelé i firmy. Majitelé vozidel značky Volkswagen by se tedy měli co nejdříve přidat, aby se pojistili proti uplynutí promlčecí lhůty pro možné nároky na odškodné, popisuje výzvu právní organizace rakouský Der Standard.

\

„Nároky vůči prodejcům automobilů se v Rakousku promlčí koncem roku 2017 a vůči koncernu Volkswagenu na podzim 2018. Předpokládám, že toto promlčení budeme muset zastavit prostřednictvím žalob,“ cituje rakouský list právního zástupce organizace Cobin Claims Michaela Poduschku.

\

Ztratí upravená auta na hodnotě?

\

„Potřeba podniknout právní kroky je o to důležitější, že není možné odhadnout dlouhodobé škody vyplývající z dodatečných úprav v řídících jednotkách motoru. Obávám se, že ztráta hodnoty dotčených dieselových vozidel se projeví až po uplynutí promlčecí lhůty pro právní nároky,“ pokračuje rakouský list v citaci Michaela Poduschky.

\

Jeho kolega Benedikt Wallner z právnické organizace Cobin Claim dodal, že dle jeho názoru právně přijatelný stav nenastane jen tím, že se provedou úpravy, „u kterých nikdo neví, jak vlastně fungují“.

\

Organizace prohlašuje, že jejich akce je jedinečná právě v možnosti zapojení malých a středních podniků. Prezident Cobin Claims Oliver Jaindl prohlásil, že zastupování firemních klientů Hospodářskou komorou selhává pro konflikt zájmů, protože komora by musela jednu část svých členů zastupovat ve sporu proti druhé části.

\

Cobin Claims ale přiznávají, že považují za určitý problém prokázání škod, které utrpěly majitelé vozidel zfalšováním emisích. Na druhou stranu ale není potřeba už škodu teď přesně vyčíslit, protože ta nastala už formou vyřazení dotčených aut z evidence.

\

Na žalobě nechceme vydělat

\

Za další důkaz škody považují právníci Cobin Claims chování Porsche Bank. Ta poskytuje leasing přibližně dvěma milionům dotčených vozidel. Je tedy de facto jejich vlastníkem.

\

Na odepsání jejich zůstatkové hodnoty vyčlenila zhruba 900 milionů eur, dočteme se v rakouském Der Standardu o argumentaci organizace, která chce spojit rakouské majitele vozů, kterých se dotýká aféra falšování emisí koncernu Volkswagen, do kterého patří i česká Škoda Auto.

\

Prezident právní organizace Corbin Claims Jaindl řekl, že konkrétní kroky právníci určitě přijmou nezávisle na tom, kolik lidí a firem se do akce zapojí. Akce potrvá do letošního podzimu.

\

Jaindl zároveň zdůraznil, že jím vedená organizace na celé akci nechce vydělat a na odškodném se tedy nebude podílet. Odečte si pouze procesní náklady, které se budou pohybovat zhruba v rozmezí 30 až 72 eur.

\

Platformu Cobin Claims v březnu tohoto roku vytvořil soudní znalec Manfred Biegler, novinář Oliver Jaindl a bývalý hlavní právník Sdružení pro spotřebitelské informace Peter Kolba.

\

Poslední jmenovaný se v červnu z projektu překvapivě stáhl, uzavírá rakouský list Der Standard článek věnovaný pokusu organizace Cobin Claims shromáždit rakouské zákazníky ovlivněné aférou Dieselgate německého koncernu Volkswagen dřív, než jejich případný nárok na odškodnění bude promlčený.

\

Zdroj článku: http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/rakousti-pravnici-shromazduji-zaloby-proti-volkswagenu-kvuli-afere-dieselgate--1740364

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.