Oficiální dopis poslanci Patriku Nacherovi s žádostí o pomoc v kauze Dieselgate

decorative line

12. duben 2019

Obrázek č.1

Společnost SAFE DIESEL se od počátku vzniku Emisní kauzy (tzv. Dieselgate) snažila o zajištění dostatečného informování občanů České republiky o této kauze a o eliminaci jejích důsledků, a za tímto účelem se snažila zejména zajistit dostatečnou součinnost Ministerstva dopravy České republiky. Celková nečinnost ministerstva ohledně emisní kauzy nám přijde zarážející, proto jsme se obrátili s žádostí o pomoc na předsedu sněmovního podvýboru na ochranu spotřebitele Patrika Nachera.

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jménem společnosti SAFE DIESEL s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04654846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251543 (dále jen „SAFE DIESEL“), která byla založena na konci roku 2015 v reakci na vypuknutí emisního skandálu koncernu Volkswagen „Dieselgate“ (dále jen „Emisní kauza“). Emisní kauza je celospolečenské téma, které se dotýká nejen statisíců vlastníků vozidel s podvodným softwarem, ale v konečném důsledku všech občanů ČR, neboť výrazně přispívá k destrukci životního prostředí ČR a zdraví jejích obyvatel.

Společenský význam této kauzy mimo jiné spočívá v tom, že:

a)       Emisní kauzou je v České republice dotčeno přibližně 165.000 vozidel;

b)      Emisní kauzou došlo prokazatelně k ohrožení zdraví a života obyvatel ČR a životního prostředí, jak konstatovaly správní a soudní orgány v České republice;

c)       koncern Volkswagen za Emisní kauzu přijal odpovědnost, když (i) akceptoval udělení pokuty za Emisní kauzu německou prokuraturou ve výši 1 miliardy EUR za pochybení při dohledu nad činností divize pro vývoj motorů a (ii) v USA dal souhlas k zaplacení již celkem 25 miliard dolarů vlastníkům dotčených vozidel Emisní kauzou;

d)      společnost SAFE DIESEL zastupuje v České republice vlastníky Emisní kauzou dotčených vozidel a za 3.320 z těchto vlastníků již podala žalobu; a

e)       od září 2018 vzrůstá riziko promlčení nároků vlastníků dotčených vozidel z Emisní kauzy vzhledem k uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty.

Společnost SAFE DIESEL se od počátku vzniku Emisní kauzy snažila o zajištění dostatečného informování občanů České republiky o této kauze a o eliminaci jejích důsledků, a za tímto účelem se snažila zejména zajistit dostatečnou součinnost Ministerstva dopravy České republiky.

Jak vyplývá z přiložených podkladů, za dobu posledních tří let vzájemné komunikace (resp. zasílání žádostí společností SAFE DIESEL) se však společnost SAFE DIESEL ze strany Ministerstva dopravy setkala pouze s minimální ochotou jakkoli při řešení Emisní kauzy spolupracovat.

Ministerstvo dopravy zejména neposkytlo společnosti SAFE DIESEL součinnost při snaze o informování vlastníků dotčených vozidel prostřednictvím Centra služeb pro silniční dopravu zejména o:

a)       nebezpečích na zdraví, životě či životním prostředí vzniklých v důsledku Emisní kauzy; nebo

b)      možnosti ochrany práv občanů ČR v souvislosti s Emisní kauzou přímo v ČR a o plynoucích lhůtách k uplatnění nároků; nebo

c)       vzrůstajících rizicích promlčení nároků spojených s dotčenými vozidly od září 2018; nebo

d)      nečinnosti státních orgánů ČR, které na rozdíl od zahraničních či evropských úřadů nevyvíjí vůči koncernu Volkswagen jakýkoli tlak či veřejnoprávní ochranná opatření, a tím koncernu Volkswagen efektivně napomáhají zastřít jeho odpovědnost za vzniklé škody; nebo

e)       odpovědném přístupu některých státních institucí, jako je Česká pošta s.p. nebo Česká národní banka, které svá práva uplatnily, a naopak riskantního postupu ostatních státních institucí, které vlastní vozidla dotčená Emisní kauzou, avšak zanedbávají správu veřejného majetku, neboť se náhrady nedomáhají.

Jako nejvíce zarážející však považuje společnost SAFE DIESEL celkovou nečinnost Ministerstva dopravy při řešení Emisní kauzy, zejména skutečnost, že navzdory tomu, že nedostatky vozidel dotčených Emisní kauzou představují závažné nebezpečí pro životní prostředí (což konstatoval například Městský soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 10A 119/2017 – 47), Ministerstvo dopravy na tuto skutečnost doposud adekvátně nereagovalo, zejména nebylo přijato žádné opatření ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dle kterého je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích vozidlo, které poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím předpisem. Dle sdělení Ministerstva dopravy tak nebylo učiněno z důvodu, že tento prováděcí předpis nebyl doposud přijat.

Mimo jiné i z výše uvedených důvodů si Vás, jako předsedu podvýboru pro ochranu spotřebitele, tímto dovolujeme zdvořile požádat o pomoc a o Vaši pozornost při zabývání se tímto tématem.

Předem Vám velice děkujeme za jakoukoliv případnou spolupráci v této věci.

S pozdravem,
 
 
Ing. Vladimír Neuman, jednatel
 
 
SAFE DIESEL s.r.o.
 
 

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.