Němci potvrdili, že Euro normy jsou blud. Diesely s Euro 3 jsou čistší než ty s Euro 5

decorative line

12. červen 2017

To, o čem se roky potichu hovoří, je teď nezvratný fakt. Průměrné emise starších dieselů jsou nejenže stejné, ale dokonce nižší než u novějších.####

\

Bude to znít neuvěřitelně, ale skutečné emise oxidů dusíku u dieselových vozů jsou tím horší, čím novější normu Euro daný motor splňuje. Tedy, do jisté míry - platí to pro normy Euro 4 a 5 resp. Euro 3 a Euro 5. Odhalila to německá Federální agentura pro životní prostředí (UBA) při testech skutečných emisí škodlivin v běžném provozu, tedy mimo laboratorní podmínky, ve kterých se všechna homologovaná auta projevují přesně tak, jak mají.

\

Skutečné průměrné emise NOx dieselových osobních aut v Německu jsou 767 mg/km. Srovnáme-li to s normami, které dovolují 500 mg v případě Euro 3, 250 mg v případě Euro 4, 180 mg v případě Euro 5 a 80 mg v případě Euro 6, jsou možná východiska dvě. Buď, že většina aut v Německu plní jen normy Euro 1 nebo 2 platné od roku 1993 resp. 1996, kde limit NOx pro dieselová auta nebyl stanoven. A nebo, že auta, která na papíře plní normu Euro 3 nebo novější, to ve skutečném světě prostě nedokážou. Že „B” je správně, jistě nemusíme dodávat.

\

UBA použila měření u nás už dříve probíraný cyklus CADC (Common Artemis Driving Cycle), který byl prý stvořen na základě sledování reálných jízdních profilů během statisíců kilometrů u desítek běžných aut (zajímavé, že to jde, ale že se pořád bere za směrodatný NEDC) a prý jej používají pro získání představy o reálné spotřebě aut i výrobci. To je teď celkem nepodstatné, na každý pád má tento cyklus mnohem blíže k jakékoli normální jízdě než NEDC (jede se při něm až 150 km/h), skládá se ze tří složek a vypadá nějak takto.

\

Co je bizarní, podle měření UBA navíc jsou auta plnící normu Euro 3 ve skutečném světě čistší než ta plnící normy Euro 4 a 5, a ani auta s normou Euro 6 by se reálně nevešla do limitu NOx v normě Euro 3. Mezní hodnoty vidíme výše, skutečně emitované množství NOx je ovšem zásadně jiné: u aut papírově plnících Euro 3 to je ve skutečnosti průměrně 803 mg/km (o 60,6 % více, než připouští norma), v případě Euro 4 reálně 674 mg/km (o 169,6 % více), v případě Euro 5 dokonce 906 mg/km (o 403,3 % více) a v případě Euro 6 přesně 507 mg/km (o 533,8 % více).

\

Rozdíly jsou tedy skutečně ohromné a čím novější auto, tím více se v procentech odchyluje od normy. Dalo by se pochopit pár jednotek či i desítek procent, ale nikoliv čtyř- nebo pětinásobné překračování maximální povolené hodnoty. Důvodem pro takový rozkol nicméně nemusí nutně být fakt, že všechny diesely podvádí, podobně jako to dělal Volkswagen.

\

Jednou z vlastností cyklu měření spotřeby a emisí NEDC je to, že může být prováděn s teplotou vnějšího vzduchu mezi 20 a 30 °C. Automobilky rychle přišly na to, že čím vyšší je teplota okolního vzduchu při testu, tím rychleji se motor zahřeje na provozní teplotu a tím rychleji má nejnižší možnou spotřebu. Proto začaly tento prostor využívat naplno a v laboratoři vždycky nechaly přitopit na 30 °C. S takto vysokou teplotou jsou mimo jiné také nízké emise oxidů dusíku.

\

Jenže ve střední Evropě je přes 30 °C jen pár dní v roce, po zbytek roku je chladněji a často i mnohem chladněji. Pro emise NOx platí, že čím nižší je vnější teplota, tím více oxidů dusíku vůz emituje. Platí to jak pro studený motor, tak i pro motor zahřátý na provozní teplotu, jak zjistila UBA. Zčásti i proto jsou průměrná čísla takhle vysoká - stačí prostě měřit v laboratoři, ve které klimatizace vyrobí teplotu 17 °C, a citelný rozdíl je na světě.

\

Příčinu tohoto stavu musíme hledat zejména v touze zákazníků po čím dál silnějších a bezpečnějších autech a po snaze výrobců tohle všechno skloubit se splněním čím dál přísnějších emisních limitů. Výsledkem je, že místo v reálu obtížně splnitelných podmínek začali před testy emisí hrát stále větší divadlo - nastavená přísná pravidla jsou papírově splněna a evropský zákazník je zvyklý na to, že auto ve skutečnosti nejezdí se spotřebou, kterou si přečte v katalogu. Všichni jsou spokojeni - na první pohled.

\

Ten druhý, totiž že moderní, naoko čisté diesely nejsou zas tak čisté, vychází najevo až nyní, po několika letech. Že jsou moderní emisní čísla dieselů bludem a emise NOx se za poslední dekády změnily jen pramálo, jsme psali pár týdnů po vypuknutí Dieselgate v roce 2015. Data zjištěná UBA nám to jen potvrzují či dokonce posouvají ještě dále - skutečné emise naftových motorů se s novými normami Euro i zvyšovaly. Konkrétní naměřená čísla pro aktuální vozy splňující normy Euro 5 a nebo 6 naleznete v tabulkách níže. A uvidíte tu třeba Octavii 1,6 TDI GreenLine, údajně ekologický model, který se má podle normy vejít do 180 mg NOx na kilometr. Reálně mu naměřili 913 mg...

\

Přesto není vše jen černé. Systém selektivní katalytické redukce, zkráceně SCR, který přidává do výfukového systému další „katalyzátor” a vstřikováním roztoku močoviny, skutečně dokáže emise oxidů dusíku výrazně snižovat. Dnes je jím vybaveno každé větší auto s naftovým motorem a do budoucna lze očekávat v prodeji jen taková. Že to není řešení nejlevnější a už vůbec „bezúdržbové”, jistě netřeba dodávat, ostatně mluvili jsme o něm v nedávném současných dieselů a benzinů.

\

Zdroj článku:www.autoforum.cz

\

Pro více informací:www.umweltbundesamt.de

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.