Dieselgate – majitelé aut by neměli váhat

decorative line

18. květen 2017

Médii proběhla nedávno zpráva, že už i v ČR byla podána první žaloba spotřebitelů na některé automobilky koncernu Volkswagen v kauze vozidel s dieselovými motory vybavenými nedovoleným softwarem umožňujícím snižovat emise oxidů dusíku při laboratorním testování, aby vozy plnily předepsané hodnoty.[1] Co však ve veřejných debatách dosud nezaznělo, je otázka možného brzkého promlčení uplatňovaných nároků.####

\

Na tomto případě je přitom zajímavé, že ve vztahu k promlčení je nutné uvažovat o dvou právních režimech, tj. dle starého i současného občanského zákoníku („NOZ“). Jak se totiž ukazuje, koncern Volkswagen se podvodu v podobě instalace nedovoleného softwaru, jenž umožňoval manipulovat s hodnotami emisí oxidů dusíku při laboratorním testování, zřejmě dopouštěl minimálně v průběhu let 2009 až 2015.

\

Pro tento účel je proto třeba vzít v potaz i přechodné ustanovení v § 3036 NOZ, podle něhož platí, že dle dosavadních právních předpisů (tj. starého občanského zákoníku) se posuzují mj. i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti NOZ. Za předpokladu, že objektivně k porušování emisních norem stanovených evropským nařízením o emisích Euro 5 a Euro 6,[2] jakož i jiných ustanovení předmětného nařízení, ze strany automobilek docházelo před 1. 1. 2014 a zároveň před tímto datem uzavřeli své kupní smlouvy majitelé dotčených vozidel, budou se jejich právní poměry založené v souladu s § 3028 odst. 3 NOZ řídit i nadále starým občanským zákoníkem.
V praxi to znamená, že na mnohé majitele „cinknutých“ vozidel, kteří potenciálně mohou uplatnit své nároky na náhradu škody vůči koncernu, se tak nebude vztahovat tříletá subjektivní promlčecí lhůta dle § 629 NOZ, nýbrž o rok kratší lhůta dvouletá dle § 106 starého občanského zákoníku. Počátek běhu lhůty se přitom dle tohoto ustanovení vztahuje ke dni, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Protože celý skandál vešel ve známost dne 18. 9. 2015, kdy americká Agentura pro životní prostředí obvinila určité společnosti z koncernu z toho, že do vozidel instalovaly nedovolený software,[3] a dotčené automobilky vyrábějící značky Volkswagen, ŠKODA, SEAT a Audi v řádu následujících týdnů spustily zvláštní webové stránky pro své zákazníky za účelem ověření, zda dané vozidlo je či není „cinknuté“, hrozí promlčení nároků výrazného množství spotřebitelů a jiných majitelů „cinknutých“ vozidel již na podzim tohoto roku.

\

V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že byť se Volkswagen AG vzdal práva uplatnit námitku promlčení v souvislosti s nároky souvisejícími s nedovoleným softwarem v dieselových motorech až do 31. 12. 2017,[4] nemá to na výše uvedené žádný vliv, neboť dle § 610 odst. 2 NOZ vzdání se námitky promlčení před uplynutím promlčecí lhůty nemá žádné právní následky. Stejný důsledek vyplývá i z § 574 odst. 2 starého občanského zákoníku.

\

Vzhledem k blížícímu se uplynutí promlčecí lhůty lze jen s napětím očekávat, jakým způsobem dotčení spotřebitelé a jiní majitelé vozidel zareagují na nedávný vývoj v této kauze a zda se k výše zmíněné první žalobě přidají i další, či fakticky rezignují na možnost získání jakékoli kompenzace za podvodné jednání koncernu Volkswagen.

\
\

[1] Viz např. https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/prvni-ctyri-cesi-podali-zalobu-o-odskodneni-v-kauze-dieselgate-28967
[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Dostupné zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32007R0715
[3] United States Environmental Protection Agency, Notice of Violation, 18. září 2015. Dostupné zde: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/vw-nov-caa-09-18-15.pdf
[4] Viz https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/NOx-issue-customers-are-being-informed-implementation-is-starting/view/2995379

\

Zdroj článku: www.pravniprostor.cz

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.