Jiří Hrabovský: V Evropě udělal koncern VW stejný podvod jako v zámoří

decorative line

20. duben 2017

Server tipcars.com přinesl rozhovor s Jiřím Hrabovským, který vysvětluje situaci okolo žaloby Čechů v kauze Dieselgate. Společnost Safe Diesel chce za aféru Dieselgate vysoudit pro Čechy stejné odškodnění, jako přiznal koncern Volkswagen spotřebitelům v USA.####

\

Automobilka Volkswagen spotřebitelům v USA přiznala minimální odškodnění ve výši 5100 dolarů na vozidlo. Podle jakých kritérií se částka vypočítala, a myslíte si, že se vám podaří docílit podobné částky i pro české spotřebitele?

\

Částka je závislá na hodnotě vozidla dotčeného aférou Dieselgate. V Evropě udělal koncern VW stejný podvod jako v zámoří, proto je zcela legitimní požadovat, aby poškození čeští spotřebitelé obdrželi kompenzaci přinejmenším odpovídající minimální výši poskytnuté v USA. Jsme přesvědčeni, že Evropané, tedy i Češi, nejsou spotřebiteli druhé kategorie, i když se k nim zatím Volkswagen takto staví. Mimochodem, nejvyšší odškodné v USA dosáhlo téměř deseti tisíc dolarů.

\

Jaká je výše provize od klientů pro vaši společnost, pokud k výplatě odškodnění dojde?

\

Držíme se zásady „žádná výhra, žádná odměna“. Za předpokladu, že spotřebitel bude řádně dodržovat uzavřené smluvní podmínky, převezme SAFE DIESEL s.r.o. veškeré náklady (zejména soudní poplatky a další náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, mediální kampaně, provoz www stránek a další) plně na sebe.
V případě, že se podaří získat odškodnění, připadne společnosti SAFE DIESEL s.r.o. na úhradu těchto nákladů 25 % vysouzené (nebo v mimosoudní dohodě získané) částky (a případně také pravomocně přiznaná náhrada nákladů soudního řízení). Je to procento zcela obvyklé v podobných modelech zastoupení poškozených vůči škůdcům.

\

Kolik klientů aktuálně zastupujete?

\

Ode dne podání první žaloby (13. 3. 2017) prudce vzrostl zájem spotřebitelů dotčených emisním podvodem. Přes naši webovou stránku naskakují denně desítky až stovky nových registrací, blížíme se ke třem tisícovkám.

\

Můžete odhadnout, jak dlouho může celý proces od podání žaloby po případné vyplacení vyrovnání trvat?

\

Délka celého řízení se v současné době odhadnout nedá. Mimo jiné to bude záležet na vývoji postoje samotného koncernu VW.

\

Jak dlouho jste se na žalobu připravovali a co jí předcházelo?

\

Na přípravě žaloby jsme pracovali více než rok. Jejímu podání předcházely důkladné právní analýzy, rešerše, odborná stanoviska a konzultace. Safe Diesel mapuje celosvětovou situaci kolem emisního skandálu skupiny Volkswagen od zahájení své činnosti koncem roku 2015 dodnes. Intenzívně jedná s příslušnými autoritami v České republice, v dalších členských státech EU i na úrovni Evropské komise.

\

Máte informace, že se o získání odškodnění snaží i jiné společnosti z jiných evropských států?

\

Zaregistrovali jsme obdobnou iniciativu Myright, která sdružuje poškozené majitele vozidel v Evropě a spolupracuje s americkou právní kanceláří Hausfeld. Tato iniciativa podala žalobu proti koncernu Volkswagen u německého soudu v Braunschweigu.
Další iniciativa „VW emissions Action Group“ je vedena britskými právními kancelářemi Harcus Sinclair UK Limited a Slater and Gordon. Tato iniciativa podala žalobu proti členům koncernu Volkswagen u londýnského soudu (High Court).
Nizozemská iniciativa „STICHTING VOLKSWAGEN CAR CLAIM“ rovněž sdružuje majitele vozidel dotčených aférou Dieselgate s cílem dosažení kompenzace. Po celé Evropě pak jsou v souvislosti s kauzou Dieselgate vedeny individuální spory jednotlivých spotřebitelů.

\

Na veřejnosti se objevují zprávy, že po svolávací akci některým majitelům těchto vozidel došlo ke změnám v projevu motoru, případně i k poruchám EGR ventilu a k častější regenerací filtrů pevných částic. Máte o tom nějaké přesnější informace od vašich klientů?

\

Ano, mnoho našich klientů po aktualizaci softwaru zaznamenalo u svých aut vyšší spotřebu pohonných hmot a stěžovalo si i na vyšší hlučnost a změnu jízdních vlastností vozidla. Navzdory ubezpečení koncernu Volkswagen, že „se nic neděje“, evidentně dochází ke skutečně negativním změnám vlastností vozidel, u nichž byla aktualizace softwaru provedena.
Na závěry o častější výměně filtrů pevných částí je zřejmě ještě brzy, nicméně z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že se opravou zvyšuje nápor na komponenty motorů, a tím se může zkracovat jejich životnost. Není to jenom náš názor. Například bavorská policie hodlá následky podvodu v tomto směru důkladně zhodnotit, a proto nepřistoupila k aktualizaci softwaru u svých vozidel dokonce navzdory tomu, že svolávací akce je v Německu povinná. Negativní dopad aktualizace softwaru potvrzují i uznávání experti, např. americký profesor David E. Foster z University of Wisconsin-Madison.

\

Celý rozhovor najdete zde www.tipcars.com

Aktuality

decorative line
 • 22.2.

  Spotřebitelé se podle soudu v Mladé Boleslavi nemohou sdružit ve společné žalobě. V kauze Dieselgate se odvoláme

 • Okresní soud v Mladé Boleslavi 8. února 2023, tedy po více než pěti letech od podání žaloby, rozhodl v první instanci o nároku více než sedmi tisíc spotřebitelů na náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 1,5 miliardy korun, a to tak, že nárok vznesený vůči koncernu Volkswagen společností Safe Diesel zamítl. Důvodem zamítnutí nebylo podle soudu to, že by spotřebitelé nebyli poškozeni, ale údajná nemožnost sdružit se ve společné žalobě podané společností Safe Diesel.
 • 20.12.

  Současný stav žaloby

 • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

 • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
 • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
 • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
 • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
 • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.