Dolní Sasko kritizuje výplatu odměn manažerům Volkswagenu

decorative line

9. duben 2016

Berlín - Německá spolková země Dolní Sasko kritizuje plány Volkswagenu vyplatit odměny vrcholovým manažerům v situaci, kdy se automobilka potýká se skandál kolem manipulace s měřením emisí a měla by snižovat náklady. #### 

\

Dolní Sasko je významným akcionářem Volkswagenu, v největší evropské automobilce drží pětinový podíl. Má i dvě křesla ve dvacetičlenné dozorčí radě Volkswagenu, která má v otázce mezd vedoucích činitelů poslední slovo.

\

"Spolková země Dolní Sasko si velmi dobře uvědomuje problematickou povahu pohyblivých odměn," uvedla mluvčí spolkové země, kde se nachází i největší továrna Volkswagenu. Celkově koncern v Dolním Sasku zaměstnává více než 100.000 lidí.

\

Odměny pro vysoké manažery se staly jablkem sváru mezi automobilkou a vlivnými odborovými předáky v době, kdy by automobilka již měla dokončovat novou strategii.

\

Německý magazín Der Spiegel s odvoláním na firemní zdroje uvedl, že členové správní rady se odmítli odměn dobrovolně vzdát a shodli se místo toho na škrtech. To by mohlo komplikovat jednání s vlivnými odbory, které mají ve správní radě rovněž své zástupce.

\

Mluvčí Volkswagenu uvedl, že debata, zda se vzdát bonusů, teď není na pořadu dne. "Žádné rozhodnutí nepadlo, dozorčí rada by se měla sejít v druhé polovině měsíce. Správní rada trvá na svém vyjádření, že je třeba utáhnout opasky. Nikdo ale neříkal, že je třeba se bonusů úplně vzdát," řekl mluvčí.

\

Tlak se zvýšil po skandálu

\


Tlak na to, aby Volkswagen provedl škrty v hlavních aktivitách v Německu se zvýšil poté, co se loni v září rozhořel skandál kolem manipulace s měřením emisí naftových vozů.

\

Nejmenovaný člen dozorčí rady agentuře Reuters také řekl, že i když změnit právně závazné manažerské smlouvy je složité, zříci se bonusů by bylo správné. "Šlo by tvrdit, že manipulace s emisemi naftových aut pomohla v předešlých letech zvýšit zisky, a je tudíž o to víc žádoucí, aby dozorčí rada doporučila správní radě, aby se výplaty odměn zřekla," uvedl zdroj.

\

Další napětí uvnitř koncernu se objevilo tento týden, když zástupci zaměstnanců obvinili šéfa vlajkové značky VW Herberta Diesse, že se snaží využít skandál kolem manipulace s měřením emisí jako záminku pro rušení pracovních míst.

\

Automobilka prý nyní pracuje na kompromisním řešení. Podle zdrojů by mohla změnit pravidla odměňování nejvyšších manažerů tak, aby se pohyblivá složka mzdy snížila a pevná složka byla naopak vyšší. Návrhy by měly být připraveny do 20. dubna, kdy by dozorčí rada měla rozhodovat o výsledcích za uplynulý rok a odměnách pro řídicí pracovníky.

\

Autor: ČTK

\

Zdroj

\

 

Aktuality

decorative line
  • 20.12.

    Současný stav žaloby

  • Společnou žalobou se bude s konečnou platností zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi Vrchní soud v Praze potvrdil místní příslušnost Okresního soudu v Mladé Boleslavi. V průběhu roku 2021 soudy řešily především otázku místní příslušnosti k projednání…

Ochrana osobních údajů


Tato internetová stránka byla vytvořena, aby poskytovala obecné informace vlastníkům automobilů postižených emisním skandálem, jakož i všem subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů. Informace ohledně emisního skandálu uvedené na této internetové stránce jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů a mohou být průběžně aktualizovány a měněny. Společnost SAFE DIESEL s.r.o., její společníci, jednatelé či pracovníci, či s ní spolupracující osoby nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost či úplnost na této stránce uvedených informací.

Registraci na těchto internetových stránkách není možné považovat za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a realizace a vymáhání práv a oprávněných zájmů poškozených osob je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro společnost SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb.

Při registraci jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a automobilu. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem automobilu, zavazujete se nám tyto změněné informace poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí následující zásady společnosti SAFE DIESEL s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob:

  • Osobní údaje zadané při registraci mohou být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření smluv upravujících práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se zajišťováním Vámi poptávané ochrany práv a ochrany právem chráněných zájmů Vaší osoby prostřednictvím společnosti SAFE DIESEL s.r.o. a/nebo BBH, advokátní kanceláře, s.r.o. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány pro dodržení právních povinností těchto společností či jiných dotčených osob nebo pro ochranu jejich práv a právem chráněných zájmů.
  • Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci je povinné. Pokud tyto osobní údaje nebudou vyplněny, nelze registraci provést.
  • Pro zpracování poskytnutých osobních údajů budou využívány specializované třetí osoby – zpracovatelé osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Tito zpracovatelé osobních údajů jsou pečlivě vybíráni a garantují maximální technické a organizační zabezpečení předávaných osobních údajů. Jejich aktuální seznam Vám společnost SAFE DIESEL s.r.o. poskytne na vyžádání.
  • Kromě výše uvedených zpracovatelů osobních údajů může společnost SAFE DIESEL s.r.o. v nezbytném rozsahu zpřístupnit vyplněné osobní údaje (i) soudům a jiným orgánům státní správy, (ii) osobám odpovídajícím za újmu vzniklou emisním skandálem či jejich zástupcům a (iii) společnosti BBH, advokátní kancelář, s.r.o. či jiné advokátní kanceláři, která bude zastupovat společnost SAFE DIESEL s.r.o. či Vás při ochraně Vašich práv a oprávněných zájmů.
  • V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte jako subjekt osobních údajů práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy, a to zejména:

a) právo požádat společnost SAFE DIESEL s.r.o. o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Na základě této žádosti Vám společnost SAFE DISEL s.r.o. či zpracovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu sdělí informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou předmětem zpracování, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Klienta. Za poskytnutí těchto informací může SAFE DISEL s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vzniklé náklady;

b) právo požádat o vysvětlení nebo vyzvat k odstranění protiprávního stavu, zejména k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost SAFE DIESEL s.r.o. nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života;

c) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy, pokud společnost SAFE DISEL s.r.o. na žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo s vyjádřením společnosti SAFE DIESEL s.r.o. nesouhlasíte).


V případě dotazů či žádostí týkajících se ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAFE DIESEL prostřednictvím emailu dpo@safediesel.cz nebo telefonního čísla 723 997 524.